نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ دﻫﺎﻗﺎن، دﻫﺎﻗﺎن، اﻳﺮان

چکیده

مقدمه: آگاهی لحظه به لحظه از وضعیت هر یک از قراردادهای سازمان می‌تواند مدیران را در تامین و تخصیص بهینه‌ی منابع یاری رساند. این اطلاعات می‌تواند شامل مشخصات دقیق قرارداد، منابع هزینه‌ی قرارداد، صورت وضعیت قرارداد، اطلاعات و اسناد حسابداری باشد. از همین روست که ارایه‌ی اطلاعات قرارداد به صورت به هنگام، اتوماتیک و دقیق می‌تواند برای مدیران بسیار مفید باشد. از این رو هدف این مطالعه طراحی، ‌پیاده سازی و ارزیابی کیفی نرم افزار ثبت اطلاعات قراردادهای تحت وب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از منظر کاربران می‌باشد.روش بررسی: این پژوهش از نظر روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از شاخه میدانی است. جامعه  مورد نظر این مطالعه که در سال 1393 خورشیدی صورت گرفته، شامل کارشناسان امور قراردادهای واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده که تعداد آنها 64  نفر می باشد که با توجه به تعداد موجود از روش سرشماری استفاده گردید. با توجه به موضوع تحقیق پس از طراحی و پیاده سازی نرم افزار ارزیابی کیفی نرم افزار از طریق توزیع پرسشنامه بین کاربران صورت گرفت. برای بررسی روایی پرسشنامه از نظر اساتید دانشگاهی استفاده شد و نیز جهت برآورد پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ Alpha cronbach( 77/. =α) استفاده گردید. داده های حاصل از ارزیابی کیفی نرم افزار از منظر کاربران با استفاده از روش های آماری توصیفی و با استفاده از نرم افزار  SPSS نسخه 19 مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: براساس پژوهش انجام شده نرم افزار ثبت اطلاعات قراردادهای تحت وب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طبق نظام های مربوط به متدولوژی RUP طراحی و پیاده سازی گردید، همچنین ارزیابی کیفی نرم افزار از دیدگاه کاربران نماینگر این موضوع است که دستیابی به قابلیت های کیفی نرم افزار طراحی شده از منظر کاربران به ترتیب اولویت مربوط به قابلیت استفاده مجدد4/85 درصد ، قابلیت اطمینان 85 درصد، قابلیت حمل 2/81 درصد، قابلیت همکاری و تعامل پذیری4/80 درصد، قابلیت تغییر پذیری 4/80 درصد، قابلیت استفاده 4/80 درصد، امنیت 6/79 درصد، کارایی 4/79 درصد، در دسترس بودن79/0 درصد ثبات و پایداری8/77 درصد بوده است.نتیجه گیری: یافته ها نشانگر آن است که ایجاد و راه اندازی سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان با استفاده از فن آوری های نوین و با مشارکت کارکنان سازمان امکان پذیر می باشد. در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باید با فراهم آوردن محیطی فعال و حمایتی زمینه و بستری مناسب برای این امر فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design, Implement and Quality Evaluate a web-based software data recording Contracts from the Perspective of Users

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Dalvi 1
  • Vahid Mohammadi 2

1 Assistant Professor, Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran

2 MSc Student, Information Systems Management, Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Moment awareness of the status of each of the contracting organization can assist administrators in securing and allocating resources. This information may include the precise specifications of the contract, the contract cost resources, contract statements, information and documents, accounting and so on. That is why the contract to provide the information updated automatically and accurately can be very useful for managers. This descriptive survey research methodology, and is a branch of athletics.Methods: The study population consisted University of subordinate units has been agreements specialists whose number is 64 people according to the number of available taking a census. According to research the design and implementation of software quality evaluation software via questionnaires distributed among users were .To check the validity of academics were used to estimate the reliability coefficient Cronbach's alpha (77 % = Α) were used. Data and descriptive statistics were analyzed using SPSS software.Result: According to study data recording software contracts, web design and implementation of the University, The assessment of software quality from the user perspective represents it is to achieve the quality of software designed from the perspective of the users in order of preference to reusable 85.4% reliability and 85.0%, portability 81.2% interoperability and inter-operability 80.4%, flexibility 80.4%, usability 80.4% security 79.6%, effective 79.4% availability, 79.0%. stability 77.8% respectively.Conclusion: Results indicate that the establishment and operation of management information systems in organizations using innovative technologies and with the participation of the employees is possible. In this regard, the University must provide an active and supportive environment that provides appropriate context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software Design
  • Evaluation
  • Contracts
  • Methodology