نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، تحقیق در عملیات، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان و مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هر چه مراحل ترخیص زودتر انجام گیرد و بیمار زودتر تخت خود را خالی کند،‌ مدت اقامت وی و زمان انتظار جهت بستری شدن بیماران دیگر کمتر می‌شود. به این ترتیب، نحوه استفاده از امکانات درمانی نیز تا حدی بهبود می‌یابد. فرآیند ترخیص، از زمانی که اجازه ترخیص صادر می‌شود تا زمانی که بیمار بیمارستان را ترک می‌کند، یکی از گلوگاه‌ها در فرآیند بیمارستانی است. در این مقاله، هدف، کاهش زمان انتظار بیماران جهت ترخیص از بیمارستان‌ها، و به طور خاص در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان‏‏‏‏ بود.   روش بررسی: در این پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی، برای داده‌های جمع‌آوری شده از واحدهای مختلف در فرآیند ترخیص بیماران بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در تابستان 1386 ، یک مدل سیستم صف برازش شد. داده‌های مورد نیاز، زمان‌های شروع و پایان هر یک از فعالیت‌های مربوط به ترخیص بیماران در ساعات 15-10 در ده روز منتخب (مربوط به حدود دویست بیمار ترخیصی) بود که در جداول مربوط ثبت شد. پارامترهای لازم برای توزیع‌های تصادفی مورد نیاز از متوسط زمان‌های جمع‌آوری شده، به دست آمد. توزیع آماری مدت زمان‌های بین ترخیص و خدمات مختلف به کمک نرم‌افزار SPSS با استفاده از آزمون نیکویی برازش (Kolmogorov-Smirnov) احراز شد. سپس، بررسی نحوه خدمت‌رسانی قسمت‌های مختلف در فرآیند ترخیص، زمینه‌های بهبود روندها و کاهش زمان‌هایی که بیماران در مراحل مختلف می‌گذرانند با تحلیل شبکه صف مربوط انجام گرفت. یافته‌ها: با تحلیل مراحل کار روی مدل شبکه صف برای ترخیص، مشخص شد که مشکل مالی بیمار برای تسویه حساب، وجود فعالیت‌های غیرضروری، تأخیر در نوشتن خلاصه پرونده و تأیید کارشناس بیمه، از جمله عوامل مهم در طولانی شدن زمان ترخیص بود. نتیجه‌گیری: به کمک مدل شبکه صف، سناریوهایی در زمینه اصلاح فرآیند و کاهش زمان تأخیر در ترخیص، که در بسیاری بیمارستان‌های دیگر نیز قابل کاربرد است، پیشنهاد شد. واژه‌های کلیدی: ترخیص بیمار؛ مدت اقامت؛ بیمارستان؛ ارزیابی فرایند

عنوان مقاله [English]

Hospital Discharge Process Improvement

نویسندگان [English]

  • Yasaman Ketabi 1
  • Saeedeh Ketabi 2

1 General Practitioner, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Operation Research, Department of Management, School of Administrative and Economics, University of Isfahan AND Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: It is clear that if the discharge process takes less time and the patient leaves the hospital bed earlier, the length of hospitalization, and consequently, the waiting time for admission decreases. Therefore, the method of use of treatment facilities is somewhat improved. The hospital discharge process, from when the discharge authorization is issued until the patient leaves the hospital, is a bottleneck in hospital procedures. The aim of this study was to reduce the waiting time for patient discharge from hospitals in Alzahra Hospital in Isfahan, Iran. Methods: This was an empirical and descriptive-analytical research in which the data collected in the summer of 2010 was analyzed using the queueing network model. The required data consisted of the time of starting and ending each activity related to the discharge process, from 10:15 am on 10 selected days (related to 200 patients). The collected data were recorded in the related table. The required parameters for the stochastic distribution were estimated by the mean of the collected times. Statistical distribution of duration between discharge and different services were analyzed using Kolmogorov-Smirnov test in SPSS software. Evaluation of services provided in the discharge process, areas of improvement in procedures, and reduction of time spent on different procedures was conducted through analysis of the related queueing network. Results: The analysis of the discharge process procedures showed that the main factors affecting average waiting time were patients’ financial problems, unnecessary activities, and delay in writing the medical record abstract and insurance confirmation. Conclusion: Using the queuing network model, scenarios on improving the discharge process and reducing the waiting time are proposed, which are applicable in many other hospitals.