نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‏- استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران، ‏دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز و مرکز ‏تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم ‏پزشکی کرمان، کرمان، ایران ‏

2 استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، ‏مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 مربی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه علوم کتابداری و اطلاع‌‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، ‏دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده ‏آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: وب‌سایت‌های بیمارستانی می‌توانند ابزار مناسب و کارامدی برای جذب گردشگران سلامت باشند. تحقق این امر مهم، مستلزم پیروی از معیارهای ساختاری و محتوایی در طراحی آن‌هاست. این پژوهش با هدف ارزیابی وب‌سایت‌های بیمارستانی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران از لحاظ ارایه اطلاعات لازم برای جذب گردشگران سلامت انجام شد. روش بررسی: پژوهش کاربردی حاضر به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش را وب‌سایت‌های کلیه بیمارستان‌های تحت پوشش سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی که در مجموع 50 بیمارستان بودند، تشکیل داد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه MDS-Hospital website بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تأیید شده بود (90/0 = a). در نهایت، داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: میانگین نمرات بعد ساختاری بر اساس پرسش‌نامه MDS-Hospital website برای وب‌سایت بیمارستان‌های مورد مطالعه، 5/64 درصد به دست آمد؛ در حالی ‌که میانگین نمرات حاصل از ارزیابی وب‌سایت‌های این بیمارستان‌ها از لحاظ بعد محتوایی، کمتر از 0/50 درصد بود. از لحاظ بعد ساختاری، بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران و از لحاظ بعد محتوایی، بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران در وضعیت مطلوب‌تری قرار داشتند. نتیجه‌گیری: وب‌سایت بیمارستان‌های مورد ارزیابی از لحاظ ساختاری در وضعیت به نسبت مطلوبی قرار دارند، اما وضعیت آن‌ها از لحاظ محتوایی نامطلوب ارزیابی می‌شود. بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش، لازم است بیمارستان‌ها به بازطراحی وب‌سایت‌های خود از لحاظ محتوایی بپردازند تا بتوانند جایگاه خود را در بازاریابی صنعت توریسم درمانی تثبیت نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Hospital Websites of Medical Universities in Tehran, Iran, Based ‎on ‎Information Necessary for Attracting Medical Tourism

نویسندگان [English]

  • Mohammadhiwa Abdekhoda 1
  • Sayed Javad Ghazimirsaeed 2
  • Mohammadreza Alibyek 3
  • Roghieh Ershad-Sarabi 4

1 Assistant Professor, Health Information Management, ‎Iranian Center of Excellence in Health Management AND School of ‎Management and Medical Informatics Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz AND Medical Informatics Research Center, ‎Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran‎ ‎

2 Assistant Professor, Medical Library and Information Sciences, Department of Medical Library and Information ‎Sciences, Health ‎Information Management Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran‎

3 Lecturer, Medical Library and Information Sciences, Department of Medical Library and Information Sciences, ‎School of ‎Management and Medical Informatics, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran‎

4 Assistant Professor, Health Information Management, Medical Informatics Research Center, Institute for Futures Studies in Health, ‎Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospital websites can be appropriate and effective tools for attracting medical tourism. However, ‎many structural and content criteria should be considered in designing hospital websites. The aim ‎of this study was the evaluation of websites of hospitals affiliated to medical universities in ‎Tehran, Iran, based on information necessary for attracting medical tourists. Methods: This study was carried out using applied survey method. The study population consisted of all ‎hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences, Iran University of Medical ‎Sciences, and Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran, (n = 50). The data collection ‎tool was the MDS-Hospital website questionnaire, the validity and reliability of which were ‎approved in previous literature (α = 0.90). Data were analyzed using descriptive statistics ‎‎(frequency and percentage). Results: The average score of the structural dimension of hospital websites based on the questionnaire was ‎‎64.5%. However, the average score of the contextual dimension of hospital websites was less ‎than 50%. The websites of hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences and ‎Iran University of Medical Sciences had a more favorable score in terms of structural dimension ‎and contextual dimension, respectively. Conclusion: The websites of the studied hospitals had an acceptable status in terms of the structural ‎dimension. However, they did not obtain favorable scores on the contextual dimension. Thus, ‎these hospitals must redesign their websites in terms of the contextual dimension in order to be ‎more successful in attracting medical tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Websites
  • Hospitals
  • Medical Tourism
  • Universities