نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به وضعیت نامطلوب سخت‌افزاری ورزش کشور که در زمینه‌هایی مانند اماکن، تجهیزات، اسباب و لوازم با کمبود و نارسایی مواجه است، ورزشکاران و مربیان همواره در معرض خطرات و آسیب‌های زیادی قرار دارند. بنابراین، یکی از ابزارهای مناسب برای حمایت ورزشکاران در مقابل حوادث، بیمه است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین وضعیت بیمه ورزشی از دیدگاه مدیران ورزشی و ورزشکاران آسیب دیده در استان چهارمحال و بختیاری بود. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی بود و جامعه آماری آن را مدیران ورزشی و ورزشکاران آسیب دیده استان چهارمحال و بختیاری شامل دو گروه (64 نفر از مدیران، 278 نفر ورزشکاران) در سال 1393 تشکیل دادند. 103 نفر از ورزشکاران آسیب دیده و 42 نفر از مسؤولان به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسش‌نامه محقق ساخته شامل دو قسمت بود. بخش اول سؤالات مربوط به میزان موفقیت بیمه و بخش دوم سؤالات مربوط به مشکلات و موانع در انجام تعهدات بیمه بود. روایی پرسش‌نامه مورد تأیید متخصصان مدیریت ورزشی، پزشکی ورزشی و مدیریت بیمه قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از روش Cronbach¢s alpha محاسبه و با میزان 84/0 تأیید شد. داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: از دیدگاه مدیران، فدراسیون پزشکی ورزشی نتوانسته است به طور معنی‌داری عملکرد مطلوبی در زمینه بیمه‏ ورزشی اجباری داشته باشد. همچنین، فدراسیون پزشکی ورزشی از دیدگاه ورزشکاران به طور معنی‌داری فقط در مؤلفه‏ پیشگیری موفق عمل نموده است (05/0 > P).   نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، فدراسیون پزشکی ورزشی به عنوان متولی امر توسعه خدمات فنی و پزشکی، باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق شرایط لازم را برای موفقیت در درمان، ارایه خدمات اداری و ارتباطی و پیشگیری مهیا سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Status of Sports Insurance Compensation Payment to Injured ‎Athletes

نویسندگان [English]

  • Masud Naderian 1
  • Mahmood Banimasani 2
  • Sayed Morteza Mousavi-Nafchi 3
  • Ahmad Ali Asefi 4
  • Jahangir Karimian 5

1 Associate Professor, Physical Education and Sport Sciences, School of Physical Education, University of Isfahan, Isfahan, Iran‎

2 MSc, Sport Management, School of Physical Education, University of Isfahan, Isfahan, Iran‎

3 MSc, Physical Education and Sport Sciences, School‏ ‏of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical ‎Sciences, ‎Isfahan, Iran

4 Assistant Professor, Physical Education and Sport Sciences, School of Physical Education, University of Isfahan, Isfahan, Iran‎

5 Associate Professor, Physical Education and Sport Sciences, School‏ ‏of Health Management and Medical Informatics, Isfahan ‎University of Medical Sciences, ‎Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Due to the unfavorable condition of sport infrastructure in Iran, including locations, equipment, ‎facilities, and accessories, athletes and coaches are at an increased risk of accidents and ‎injuries. One of the main tools for protecting athletes in case of accidents is insurance. The ‎objective of this study was to determine the status of sports insurance from the perspective of ‎injured athletes and sports administrators in Chaharmahal Va Bakhtiyari Province, Iran. Methods: This applied and descriptive study was conducted through field surveys in 2014. The study ‎population consisted of injured sport administrators and athletes in Chaharmahal va Bakhtiari ‎Province (64 managers and 278 athletes). From among them, 103 athletes and 42 officials were ‎selected through convenience sampling. The data gathering tool was a researcher-made ‎questionnaire consisting of two parts; one part related to the success rate of insurance plans ‎and the other on problems and obstacles to a successful insurance coverage. The validity of the ‎questionnaire was confirmed by sports management professionals, sports medicine experts, ‎and insurance management experts. Its reliability was calculated using Cronbach’s alpha which ‎was equal to 0.84. Data analysis was carried out using descriptive and inferential statistics. Results: From the managers’ perspective, the Federation of Sports’ Medicine has not shown a ‎significantly favorable performance in regards to mandatory sports’ insurance. Moreover, from ‎the athletes’ perspective, the Federation of Sports’ Medicine has only been significantly ‎successful in the prevention dimension (P < 0.05). Conclusion: Based on the findings of this study, the Federation of Sports’ Medicine, as the organization ‎responsible for the development of technical and medical services in sports, must create ‎favorable conditions for success in the treatment and prevention of sports related incidents and ‎provision of administrative services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Insurance
  • Athletes
  • Sport Injuries