نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت فن‌آوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه ‏علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه ‏طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با وجود اهمیت فراوان ارزیابی جامع سیستم‎های سلامت ‎همراه به عنوان بخشی از خدمات نوین حوزه سلامت، بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر ابعاد فنی ارزیابی این سیستم‎ها تمرکز داشته‎ و سایر ابعاد را نادیده گرفته‌اند. هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی و اولویت‎بندی ابعاد و شاخص‎های ارزیابی کیفیت خدمات سلامت ‎همراه با در نظر گرفتن تمامی وجوه کلیدی مرتبط همچون ابعاد فنی، اطلاعاتی و تعاملی بود. روش بررسی: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی بود. برای جمع‎آوری داده‎ها از پرسش‎نامه استفاده شد که روایی آن به تأیید خبرگان و استادان دانشگاه رسید. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان و فعالان حوزه ارزیابی کیفیت خدمات سلامت با تأکید بر سلامت ‎همراه با بیش از سه سال سابقه فعالیت در این حوزه بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی (غیر احتمالی هدفدار)، نمونه آماری به حجم 28 نفر، تعیین و پرسش‎نامه‎ها میان آن‎ها توزیع شد. روایی محتوا با نظر پانل خبرگان و پایایی آن با محاسبه نرخ ناسازگاری کمتر از 1/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده‎های آماری با استفاده از روش مقایسه زوجی در نرم‎افزار Expert Choice تجزیه و تحلیل گردید. یافته‎ها: یافته‎های تحقیق نشان داد که بعد کیفیت تعامل، بیشترین اهمیت را در میان ابعاد ارزیابی کیفیت سیستم‎های سلامت همراه داشت. همچنین، شاخص‎های محرمانگی، مشتری ‎محوری، پاسخگویی و خدمات پس ‎از فروش، ثمربخشی، ایمنی و به‎ موقع بودن به ترتیب بیشترین اهمیت را در میان شاخص‎ها داشتند. نتیجه‎گیری: نباید خدمات سلامت ‎همراه را در بستری جدا از خدمات ‎سلامت و تنها به عنوان یک نرم‎افزار و ابزار فن‌آوری اطلاعات مورد توجه قرار داد. موفقیت یک خدمت مبتنی بر سلامت‎ همراه، در ابتدا وابسته به کیفیت شاخص‎های عمومی خدمات سلامت مانند محرمانگی، مشتری محوری و پاسخگویی است و سپس کیفیت شاخص‎های مربوط به سیستم نرم‎افزاری، مورد نظر قرار می‎گیرد. از این‎رو، در توسعه خدمات سلامت ‎همراه باید گروه‌های مختلف ذی‎نفع حضور فعال داشته باشند تا همه ملاحظات به صورت جامع در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quality Evaluation of Mobile Health Systems

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naghizadeh 1
  • Mahsima Kazemi-Movahed 2
  • Samaneh Sabaghian 2
  • Sohrab Aghazadeh 3

1 Assistant Professor, Technology Management, Department of Industrial Management, School of ‎Management and Accounting, ‎Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 MSc, Information Technology Management, School of Management and ‎Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 MSc, Technology Management, Department of Industrial Management, School of Management ‎and Accounting, Allameh Tabataba'i ‎University, Tehran, Iran‎

چکیده [English]

Introduction: Despite the great importance of comprehensive evaluation of mobile health services, as a part of ‎novel health services, most researches have only focused on the evaluation of the technical ‎aspects and have neglected other aspects of these services. The main objective of this study was ‎the identification and prioritization of the indicators and dimensions of mobile health systems’ ‎quality by considering all critical aspects including technical, information, and interactive ‎dimensions. Methods: This applied and descriptive study was conducted through survey method. A questionnaire was ‎used to collect data the validity of which was confirmed by academic experts. The statistical ‎population of the study included experts of health services quality evaluation with emphasis on ‎mobile health with more than 3 years of experience in this field. Using judgmental sampling (non-‎probability purposive sampling), 28 subjects were selected and questionnaires were distributed ‎among them. The content validity of the scale was confirmed by experts and its reliability was ‎approved through calculation of inconsistency rate for all pairwise comparison matrixes (less than ‎‎0.1). The collected data were analyzed using the analytic hierarchy process in Expert Choice ‎Software. Results: The interaction quality dimension was the most important among the dimensions of quality ‎assessment of mobile health services. In addition, the indicators of privacy, effectiveness, safety, ‎real-time performance, accountability, after-sales service, and patient-centered services were ‎respectively, the most important quality indicators. Conclusion: It is necessary to study mobile health services in the context of other health services and not just ‎simply as software. The success of a mobile health system is based, first, on the quality of general ‎health service indicators such as accountability, patient-centered services, and privacy, and then, ‎on the quality of software system indicators. Therefore, it is necessary for all stakeholders to be ‎involved in the process of designing a mobile health service in order to improve the chances of ‎success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Health
  • Analytic Hierarchy Process
  • Quality Evaluation