نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت و گروه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت و گروه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گگروه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت واطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: طی چندین سال گذشته، برون‌سپاری با هدف ارتقای کیفیت خدمات و کنترل هزینه‌ها در حوزه سلامت مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که برخی از بیمارستان‌ها به برون‌سپاری بخش‌های مختلف از جمله بخش مدیریت اطلاعات سلامت خود پرداخته‌اند. از آن‌جا که این بخش منبع اطلاعات محرمانه بهداشتی افراد است و تلفیق آن با بخش خصوصی قابل تأمل می‌باشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین مؤلفه‌های حقوقی قراردادهای برون‌سپاری بخش‏های مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان‏های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.روش بررسی: در این پژوهش توصیفی- مقطعی، متن قراردادهای برون‌سپاری خدمات بخش مدیریت اطلاعات سلامت با استفاده از چک‌لیست در چهار محور «مفاد قرارداد، قراردادهای واگذاری، محرمانگی اطلاعات بیماران و وضعیت ملزومات و ابزار» در پنج بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به برون‌سپاری بخش مدیریت اطلاعات سلامت خود پرداخته بودند، بررسی شد. محورهای مذکور با هماهنگی امور حقوقی دانشگاه بر اساس مطالعه قراردادهای واگذاری بخش مدیریت اطلاعات سلامت مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های مرکزی در حد فراوانی توصیف گردید.یافته‌ها: بیشترین فراوانی رعایت مؤلفه‌های حقوقی در نسخ قراردادهای بیمارستان‌های برون‌سپاری شده، به مؤلفه محرمانگی اطلاعات بیماران با فراوانی 1/47 درصد و کمترین فراوانی نیز به مؤلفه ابزار و ملزومات اختصاص داشت که هیچ یک از ابعاد این مؤلفه رعایت نشده بود. علاوه بر این، از بین پنج بیمارستان مورد بررسی، بیشترین فراوانی به یک بیمارستان آن هم با 5/35 درصد مربوط بود که نشان دهنده عدم توجه بیمارستان‌ها و پیمانکاران به ابعاد حقوقی برون‌سپاری می‌باشد.نتیجه‌گیری: مؤلفه‌های حقوقی مندرج در قراردادهای برون‌سپاری خدمات بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان‏های مورد مطالعه، به توجه قابل ملاحظه‌ای نیاز دارد. نتایج به دست آمده می‌تواند توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف حفظ محرمانگی و حریم خصوصی بیماران به هنگام برون‌سپاری اطلاعات سلامت، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on Legal Elements of Outsourcing Contracts for Health Information Management Services in Educational Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

 • Maryam Jahanbakhsh 1
 • Asghar Ehteshami 2
 • Mehrnaz Hosein-Zehi 3

1 - Lecturer, Health Information Management, Research Center of Information Technology in Health Affairs AND Department of Management and Health Information Technology, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Health Information Management, Research Center of Information Technology in Health Affairs AND Department of Management and Health Information Technology, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc, Health Information Technology, Department of Management and Health Information Technology, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Over the past several years, outsourcing services has received attention from managers in health sector in order to improve the quality of services and reduce costs; managers of the health information systems have also used outsourcing in information management departments. In this study, the frequency of observing legal dimensions in outsourcing for health information management departments of educational hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, Iran, was investigated.Methods: In this descriptive, cross-sectional study, the frequency of observing legal elements in the outsourcing contracts for health information management services in five educational hospitals of Isfahan University of Medical Sciences in four areas including provisions of contract, assignment contracts, confidentiality of patient information, and the status of the essentials and tools was investigated by using a check list. These areas were examined by coordinating with university's legal affairs based in order to study the contracts related to health information management department. The data were analyzed using central indexes at the frequency.Results: The highest frequency of legal elements observance in outsourcing contracts of various hospitals was related to the confidentiality of patient information with a frequency of 47.1% and the least frequency related to the elements of tools and necessities, which showed that, unfortunately, none of the dimensions of this element were observed. In addition, among five hospitals surveyed, the hospital with the most frequent observation of legal dimensions (B) only had a score of 35.5%, indicating that hospitals and contractors were not paying attention to the legal dimensions of outsourcing.Conclusion: The findings showed that the overall observance of legal elements in outsourcing contracts for health information management services in hospitals is significantly lower than the ideal. The results can be used by Isfahan University of Medical Sciences to protect the confidentiality and privacy of patients by observing legal dimensions during outsourcing health information services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Outsourcing
 • Private Sector
 • Contracts
 • Hospitals
 1. Kahraman C, Engin O, Kabak O, Kaya I. Information systems outsourcing decisions using a group decision-making approach. Eng Appl Artif Intell 2009; 22(6): 832-41.
 2. Alipour M, Badiei H, Shahnavaz A, Rasolinejad A. A study of obstacles in the way of implementing the general policies of article 44 of the constitution in the public organizations of Zanjan province. Productivity Management (Beyond Management) 2012; 6(22): 145-65. [In Persian].
 3. Hirschheim R, Lacity M. The myths and realities of information technology insourcing. Commun ACM 2000; 43(2): 99-107.
 4. Asushe A, Divandari D, Karami A, Yazdani HR. Identifying CSFs in risk management of information systems outsourcing projects in Iranian commercial banks. Journal of Information Technology Management 2009; 1(3): 3-18.
 5. Barthelemy J, Quelin BV. Complexity of outsourcing contracts and ex post transaction costs: An empirical investigation. Journal of Management Studies 2006; 43(8): 1775-97.
 6. Jacobson T. IT outsourcing in us hospitals: Potential benefits and risks [MSc Thesis]. Eugene, OR: University of Oregon; 2004. 2017.
 7. Barthelemy J. The seven deadly sins of outsourcing. ACAD Manage Perspect 2003; 17(2): 87-98.
 8. Gupta A, Goyal RK, Joiner KA, Saini S. Outsourcing in the healthcare industry: Information technology, intellectual property, and allied aspects. Inf Resour Manag J 2008; 21(1): 26.
 9. Ferdosi M, Farahabadi Sayed M, Jandagheian M, Haghighat M, Naghdi P. Outsourcing effectiveness of admission units of imaging centers in Ayat O Allah Kashani hospital to non-governmental sector1. Hospital 2011; 10(3): 1-10. [In Persian].
 10. Firoozbakht M, Faghihi M. Reviewing factors affecting ICT outsourcing services (Case Study of Karaj Municipality). Iranian Journal of Public Administration Mission 2017; 7(4): 77-91. [In Persian].
 11. Arab Mazar Yazdi M, Rafiee A. Audit of information technology outsourcing: A preference or necessity? Audit Science 2011; 11(5): 28-48. [In Persian].