نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت آموزشی، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به تغییرات بی‌وقفه و روند رو به رشد حوزه فن‌آوری اطلاعات و ضرورت آن، اغلب سازمان‌ها میل به برون‌سپاری این بخش از فعالیت‌های سازمانی خود دارند. در پژوهش حاضر با توجه به حساسیت بالای نظام سلامت، علاوه بر شناسایی خطرات و عواملی که به پدیدار شدن خطر می‌انجامد، مهم‌ترین مخاطرات برون‌سپاری فن‌آوری اطلاعات سلامت نیز اولویت‌بندی گردید.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که در سال 1396 انجام شد. جامعه آماری متشکل از کارشناسان حوزه فن‌آوری اطلاعات دارای حداقل 2 سال تجربه کاری با دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. مراحل انجام پژوهش در سه مرحله کلی صورت گرفت. ابتدا با مروری بر مطالعات پیشین، خطرات مؤثر بر برون‌سپاری خدمات فن‌آوری اطلاعات سلامت استخراج گردید و سپس به منظور تعیین و انتخاب مؤلفه‌های مناسب، از تکنیک Delphi استفاده شد. در نهایت، با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP (Fuzzy Analytical Hierarchy Process)، مؤلفه‌های خطر مورد ارزیابی و اولویت‌بندی قرار گرفت.یافته‌ها: پس از شناسایی مؤلفه‌ها، فهرستی شامل 26 مخاطره اصلی در شش گروه ایجاد گردید که اولویت‌بندی مخاطرات اصلی به همراه وزن هر یک از آن‌ها به ترتیب شامل خطرات تأمین کننده (255/0)، خطرات قرارداد (235/0)، خطرات فن‌آوری (146/0)، خطرات مالی (144/0)، خطرات امنیت (090/0) و خطرات برون‌سپار (013/0) بود.نتیجه‌گیری: مدیران و مسؤولان فن‌آوری اطلاعات با استفاده از تکنیک FAHP، قادر خواهند بود که مخاطرات اصلی این حوزه را شناسایی و به برنامه‌ریزی جهت تقویت و اصلاح ضعف‌ها در این بخش بپردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization Risks of Health Information Technology Services Outsourcing: A Fuzzy Analytical Hierarchy Process

نویسندگان [English]

 • Rita Rezaee 1
 • Sahar Zare 2
 • Mohammad Shirdeli 2

1 Associate Professor, Education Management, Department of Health Information Technology, School of Management and Medical Informatics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 MSc, Health Information Technology, Department of Health Information Technology, School of Management and Medical Informatics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: According to constant changes and the growing trend of information technology and its necessity, most of the organizations tend to outsource this part of their activities. According to health organization importance, in this study, risks of health information technology outsourcing and the causes which make them appear were identified and important risks were prioritized; so, by managing relative risk, we can take a step in performing health information technology service outsourcing successfully in health field in the country.Methods: This was a cross-sectional practical study in term of purposive and a descriptive-analytical in term of research method using Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) in 2017. The study population consisted of technology experts who had at least 2 years of experience of working with Shiraz University of Medical Sciences, Iran. This study was done in three main stages; first, we reviewed previous articles and health information technology outsourcing risks were extracted. Then, we used Delphi technique for identifying and selecting suitable factors; and in the last stage, we assessed and prioritized risk factors using FAHP.Results: FAHP showed that prioritization of main risk factors by their weight respectively consist of supplier (0.255), contract (0.235), technology (0.146), financial (0.144), security (0.090), and outsourcer (0.013).Conclusion: Provider risks was the most important risk and after that contract risk, technological, financial, privacy, and outsourcer risk were important, respectively. Most of the experts expressed that provider risks could cause other risks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Outsourcing
 • Risk
 • Health Information Technology
 • Fuzzy Analytical Hierarchy Process
 1. Ashrafzadeh F. A comprehensive model for service outsourcing. Tadbir 2004; 15(147): 41-4. [In Persian].
 2. Dargahi H, Safdari R, Mahmoudi M, Mohammadzadeh N. Mechanisms of health care information technology development. Payavard Salamat 2007; 1(1): 32-8. [In Persian].
 3. Fan ZP, Suo WL, Feng B. Identifying risk factors of IT outsourcing using interdependent information: An extended DEMATEL method. Expert Syst Appl 2012; 39(3): 3832-40.
 4. Chou TC, Chen JR, Pan SL. The impacts of social capital on information technology outsourcing decisions: A case study of a Taiwanese high-tech firm. Int J Inf Manage 2006; 26(3): 249-56.
 5. JI-Ye M, Jae-Nam L, Chun-Ping D. Vendors' perspectives on trust and control in offshore information systems outsourcing, Information and outsourcing decisions using a group decision making: Engineering Applications paradigm shift. J Manag Develop 2008; 174(1): 245-64.
 6. Meisler A. Think globally, act rationally. Workforce Management 2004; 83(1): 40-5.
 7. Metz C. Tech support coming home? PC Magazine 2004; 23(3): 20.
 8. Ahmadi N. Introduction and review of Delphi. Journal of Social Science Book of the Month 2009; 13(22): 100-8. [In Persian].
 9. Powell C. The Delphi technique: Myths and realities. J Adv Nurs 2003; 41(4): 376-82.
 10. Baitheiemy J. The seven deadly sins of outsourcing. Academy of Management Executive 2003; 17(2): 87-98.
 11. Wadhwa V, Ravindran R. Vendor selection in outsourcing. Comput Oper Res 2007; 34(12): 3725-37.
 12. Tajari J, Valmohammadi C, Mohammadi M. Identification and Prioritization of Outsourcing Risks of Information Technology Projects (Case Study: Iran Technical and Vocational University). Int J Sci Basic Appl Res 2014; 3(2): 85-9.
 13. Bahli B, Rivard S. Validating measures of information technology outsourcing risk factors. Omega 2005; 33(2): 175-87.
 14. Naseri AH, Afsar A. Model to Selecting contractors in Software projects. Journal of Information Technology Management 2011; 3(6): 145-64. [In Persian].
 15. Hajarian M, Rahanande R. Outsourcing strategy [MSc Thesis]. Tehran, Iran: School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University; 2012. [In Persian].
 16. Zangane A, Khani H. Review and prioritize risk factors of IT outsourcing project: A case study. Proceedings of the 2nd Conference on Accounting, Financial Management and Investment; 2014 Feb 13; Gorgan, Iran. [In Persian].