نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2 دکتری تخصصی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابخانه مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3 استاد، آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

4 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: شبکه‌های اجتماعی علمی با افزایش تعامل میان محققان، از طرفی باعث افزایش سرعت انتقال اطلاعات و از سوی دیگر، منجر به پویایی و شناسایی آن‌ها و تولیدات علمی‌شان می‌شود. با توجه به اهمیت حضور محققان در چنین شبکه‌هایی، هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین میزان حضور و استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از این نوع شبکه‌ها بود.روش بررسی: در این پژوهش ‏مقطعی- توصیفی- تحلیلی، 154 عضو هیأت علمی دانشگاه که از اردیبهشت تا شهریور سال 1395 در دانشگاه حضور داشتند، وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های 2c و Fisher exact در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: 122 نفر پرسش‌نامه را تکمیل کردند و عودت دادند. 8/59 درصد (73 نفر) اعضای هیأت علمی حداقل در یکی از شبکه‌های اجتماعی علمی عضو بودند. ارتباط معنی‌داری بین عضویت در ResearchGate و مرتبه علمی مشاهده گردید (037/0 = P)؛ به طوری که عضویت اعضای با مرتبه علمی مربی، کمتر از عضویت اعضای دارای مرتبه استادیاری، دانشیاری یا بالاتر بود. شایع‌ترین دلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی علمی، دنبال کردن فعالیت‌های سایر پژوهشگران و شایع‌ترین دلیل عدم استفاده، کمبود وقت ‏عنوان شد. همچنین، ارتباط معنی‌داری بین عدم مهارت کافی در بازیابی اطلاعات و مرتبه علمی وجود داشت (004/0 = P)؛ به گونه‌ای که درصد بالایی از اعضای هیأت علمی مربی (5/38 درصد) اظهار نمودند که مهارت کافی را در بازیابی اطلاعات ندارند.نتیجه‌گیری: استفاده از شبکه‌های اجتماعی علمی موجب افزایش رؤیت‌پذیری برون‌دادهای علمی و به دنبال آن، افزایش استناد به تولیدات علمی مؤسسه خواهد شد که ارتقای سطح پژوهش‌های دانشگاه را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Presence of Iranian Researchers in Academic Social Networks: A Case Study on the Faculty Members of Semnan University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

 • Narges Ghorbani 1
 • Marjan Momeni 2
 • Raheb Ghorbani 3
 • Fahimeh Babalhavaeji 4

1 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

2 PhD, Knowledge and Information Science, Central Library, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

3 Professor , Biostatistics, Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

4 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Scientific social networks increase the speed of ‎data transfer through increasing the interaction among researchers in one hand, and result in their dynamism and identification and their scientific ‎productions on the other hand. With regard to the importance of the presence of researchers in such networks, the aim of this study was to investigate the presence and the use of such networks by the faculty members of Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.Methods: In this descriptive-analytic cross-sectional study, 154 faculty members were present at the university during May to September 2016. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed. Chi-square and Fisher’s exact tests were performed at a significant level of 0.050 to analyze the data.Results: 122 faculty members completed the questionnaire and returned it. 59.8% (73) of faculty members were members of at least one scientific social network. The relationship between membership in the Research Gate and academic rank was significant (P = 0.037); so that the membership of the academic degree of the instructor was less than the membership of assistant professors, associate professors, or professors. The most common reason for using scientific social networks was pursuing the activities of other researchers, and the most common reason for non-use was lack of time. In addition, there was a significant relationship between the lack of skills in information retrieval and academic rank (P = 0.004); so that a high percentage (38.5%) of the faculty members stated that they had insufficient skill in data retrieval.Conclusion: The use of scientific social networks will increase the visibility of scientific output, and consequently, increase the citation to the scientific production of the institute, which will lead to the promotion of university research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Networks
 • Faculty
 • Universities
 • Iran
 1. Boyd DM, Ellison NB. Social network sites: Definition, history, and scholarship. J Comput Mediat Commun 2007; 131(210): 30.
 2. Asnafi AR, Salami M, Sayyah Baragard M, Hosseini Ahangari SA. Presence of Ahvaz universities (Medical Science, Azad and Governmental) scholar’s Iranian library and information science scholars in academic social network research gate. Educational Development of Jundishapur 2015; 6(1): 67-73. [In Persian].
 3. Bullinger AC, Hallerstede SH, Renken U, Soeldner JH, Moeslein KM. Towards research collaboration a taxonomy of social research network sites. Proceedings of the 16th Americas Conference on Information Systems 2010 (AMCIS 2010); 2010 Aug. 12-15; Lima, Peru.
 4. Nentwich M, König R. Cyberscience 2.0: Research in the age of digital social networks. Frankfurt, Germany: Campus Verlag; 2012.
 5. Batooli Z, Nazari M. The features of social research network for facilitating research activities from medical sciences researchers' perspective. Payavard Salamat 2014; 8(4): 316-31. [In Persian].
 6. Batooli Z. ResearchGATE features for researchers. Science and Technology Discourse 2013; 1(2): 59-68. [In Persian].
 7. Al-Shara I. Faculty members' knowledge degree regarding researchgate website and their estimations for its effect on the development of scientific research skills of instructors and graduate students at the University of Jordan. Eur Sci J 2015; 11(13): 16-84.
 8. Madhusudhan M. Use of social networking sites by research scholars of the University of Delhi: A study. The International Information & Library Review 2012; 44(2): 100-13.
 9. Mohammadi E, Thelwall M. Mendeley readership altmetrics for the social sciences and humanities: Research evaluation and knowledge flows. J Assoc Inf Sci Technol 2014; 65(8): 1627-38.
 10. Mahajan P, Singh H, Kumar A. Use of SNSs by the researchers in India: A comparative study of Panjab University and Kurukshetra University. Libr Rev 2013; 62(8-9): 525-56.
 11. Haak LL. ORCID: Connecting researchers and scholars with their works. Insights 2013; 26(3): 239-43.
 12. Haustein S, Peters I, Bar-Ilan J, Priem J, Shema H, Terliesner J. Coverage and adoption of altmetrics sources in the bibliometric community. Scientometrics 2014; 101(2): 1145-63.
 13. Elsayed AM. The use of academic social networks among Arab researchers. Soc Sci Comput Rev 2015; 34(3): 378-91.
 14. Salahshour M, Mohamed Dahlan H, Iahad NA. A Case of academic social networking sites usage in Malaysia: drivers, benefits, and barriers. International Journal of Information Technologies and Systems Approach 2016; 9(2): 88-99. [In Persian].
 15. Mikki S, Zygmuntowska M, Gjesdal OL, Al Ruwehy HA. Digital presence of Norwegian scholars on academic network sites-where and who are they? PLoS One 2015; 10(11): e0142709.
 16. Veletsianos G, Kimmons R. Scholars and faculty members' lived experiences in online social networks. Internet High Educ 2013; 16: 43-50.
 17. Jamali HR, Nicholas D, Herman E. Scholarly reputation in the digital age and the role of emerging platforms and mechanisms. Res Eval 2016; 25(1): 37-49.
 18. Okret-Manville C. Academic social networks and open access: French researchers at the crossroads. Liber Quarterly 2016; 25(3): 118-35.
 19. Jordan K. Academics and their online networks: Exploring the role of academic social networking sites. First Monday 2014; 19(11).
 20. Sotodeh H, Saadat Y. Surveying the Iranian chemists' attitude toward membership in social research networks. Human Info Interact 2018; 2(3): 1-12.
 21. Haak LL, Fenner M, Paglione L, Pentz E, Ratner H. ORCID: A system to uniquely identify researchers. Learn Publ 2012; 25(4): 259-64.
 22. Van Noorden R. Online collaboration: Scientists and the social network. Nature 2014; 512(7513): 126-9.
 23. Thelwall M, Kousha K. ResearchGate: Disseminating, communicating, and measuring Scholarship? J Assoc Inf Sci Technol 2015; 66(5): 876-89.
 24. Yu MC, Wu YCJ, Alhalabi W, Kao HY, Wu WH. ResearchGate: An effective altmetric indicator for active researchers? Comput Human Behav 2016; 55: 1001-6.
 25. Li X, Thelwall M, Giustini D. Validating online reference managers for scholarly impact measurement. Scientometrics 2012; 91(2): 461-71.