نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، علوم تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دکتری تخصصی، برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 استادیار، اطفال، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی مردم در برنامه تحول نظام سلامت، طرح حضور پزشکان متخصص مقیم است. مطالعه حاضر با هدف شناخت دیدگاه دستیاران گروه اطفال در مورد نقش حضور متخصصان مقیم انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود که بر روی 35 نفر از دستیاران اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق ‌ساخته بود که اعتبار آن با نظر متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب Cronbach¢s alpah (85/0)، تأیید گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: از دیدگاه دستیاران، پزشکان مقیم فرصت آموزش بیشتر را فراهم نموده و در روند ارزیابی، تشخیص و درمان بیماران نقش بسزایی داشته‌اند. همچنین، در درخواست منطقی پاراکلینیک کمک کننده‌ بودند. آن‌ها در ایجاد اعتماد به نفس و مسؤولیت‌پذیری دستیاران و نیز برقراری نظم و همکاری کارکنان و کمک به هماهنگی بین‌بخشی تأثیر مهمی داشتند و باعث اعتمادسازی والدین بیماران و در نتیجه، رضایتمندی آنان شدند. همچنین، آن‌ها در بهبود کیفیت گزارش صبحگاهی مؤثر بودند.نتیجه‌گیری: از دیدگاه دستیاران گروه اطفال، نقش حضور متخصصان مقیم مفید می‌باشد. حضور آن‌ها باعث کمک به دستیاران و به طور کلی، بهبود وضعیت بیماران می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pediatrics Residents’ Opinions about the Role of the Presence of Resident Specialists in Educational Hospitals: A Case Study of Mashhad University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

 • Amineh Mohebi-Amin 1
 • Mehdi Rabiei 2
 • Ali Khakshour 3

1 Assistant Professor, Educational Sciences, Department of Educational Sciences, School of Literature and Humanities, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 PhD, Higher Education Development Planning, Education Development Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

3 Assistant Professor, Pediatrics, Department of Pediatrics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the strategies to improve the quality of health services and increase people's satisfaction in the health system evolution plan is the plan for the presence of resident specialists in educational hospitals. The purpose of this research was to assess the viewpoints of pediatrics residents about the role of the presence of resident specialists in educational hospitals.Methods: This descriptive-survey study was conducted on 35 pediatrics residents of Mashhad University of Medical Sciences. Data were collected using a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by experts’ views and its reliability by calculating Cronbach’s alpha coefficients (85%). Data were analyzed using t test.Results: From the residents’ viewpoint, resident specialists provided more educational opportunities and they had an important role in the process of evaluation, diagnosis, and treatment. They also helped in logical paraclinical request. They helped to promote self-confidence and responsibility among residents, as well as create staff discipline and collaboration, and inter-institutional coordination. They brought confidence and satisfaction to patients’ parents, too. Resident specialists also improved the quality of morning reports.Conclusion: From the viewpoint of pediatrics residents, the role of the presence of resident specialists in educational hospitals is important in helping the residents and, in general, improves patients' health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Care Reform
 • Medical Residency
 • Pediatrics
 1. Karimi M. Socially accountable medical education. The Journal of Medical Education and Development 2013; 8(1): 74-6. [In Persian].
 2. Hashemi B, Baratloo A, Forouzafar MM, Motamedi M, Tarkhorani M. Patient satisfaction before and after executing health sector evolution plan. Iranian Journal of Emergency Medicine 2015; 2(3): 127-33. [In Persian].
 3. Ministry of Health and Medical Education. The health sector evolution plan: Guidelines set [Online]. [cited 2014]; Available from: URL: www. treatment.sbmu.ac.ir/uploads/HSE_Chapter_930207_1400.pdf. [In Persian].
 4. The Ministry of Health and Medical Education. Instructions of Health system reform [Online]. [cited 2013]; Available from: URL: https://mui.ac.ir/sites/default/files/up_file/link/pdf/100.89p1.pdf. [In Persian].
 5. Tyson P. The Hippocratic oath today [Online]. [cited 2017]; Available from: URL:
 6. http://www.pbs.org/wgbh/nova/body/hippocratic-oath-today.html.
 7. Ministry of Health and Medical Education. Presence of resident physicians in hospitals [Online]. [cited 2016]; Available from: URL: www. darman.umsha.ac.ir/uploads/jam.doc. [In Persian].
 8. Nasiri Pour AA, Riyahi L, Gholami Poor M. Effect of the presence of a full-time specialist in gynaecology and obstetrics hospital length of stay in Yazd Social Security. J Med Counc I R Iran 2010; 28(2): 169-75.
 9. Golaghaie F, Sarmadian H, Rafiie M, Nejat N. A study on waiting time and length of stay of attendants to emergency department of Vali-e-Asr Hospital, Arak-Iran. J Arak Univ Med Sci 2008; 11(2): 74-83. [In Persian].
 10. Gajic O, Afessa B, Hanson AC, Krpata T, Yilmaz M, Mohamed SF, et al. Effect of 24-hour mandatory versus on-demand critical care specialist presence on quality of care and family and provider satisfaction in the intensive care unit of a teaching hospital. Crit Care Med 2008; 36(1): 36-44.
 11. Reineck LA, Wallace DJ, Barnato AE, Kahn JM. Nighttime intensivist staffing and the timing of death among ICU decedents: a retrospective cohort study. Crit Care 2013; 17(5): R216.
 12. Gharibi F, Janati A, Farajollah Beiknoori M, Amini Daghalian B. A Survey of Health System Reform Circumstances from the Experiences of Managers and Nurses of Tabriz Taleqani Hospital. Depiction of Health 2015; 8(1): 1-10. [In Persian].
 13. Ahmadi B, Ziwdar M, Rafiei S. Patients' satisfaction in first rank Hospitals of Tehran University of Medical Sciences: A cross-sectional study in 2009. Payavard Salamat 200; 4(2-1): 44-53. [In Persian].
 14. Madany GH. Study the patient satisfaction in emergency hospital Isfahan University of Medical Sciences. Proceedings of the National Congress of nursing in emergency; 2000 Sep. 22; Tehran, Iran. [In Persian].
 15. Educational Center for Research and Therapy of Shahid Beheshti Sabzevar. A descriptive report on the implementation of plans for the development of the health system [Online]. [cited 2014]; Available from: URL: http://medsab.ac.ir/uploads.pdf. [In Persian].