نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مهندسی فن‌آوری اطلاعات، گروه مهندسی فن‌آوری اطلاعات، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، مهندسی فن‌آوری اطلاعات، گروه مهندسی فن‌آوری اطلاعات، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه یکی از فن‌آوری‌های نوین تأثیرگذار در عرصه‌ سلامت، به کارگیری فن‌آوری حسگرهای پوشیدنی است. پژوهش حاضر با ایجاد محیط اینترنت اشیا مبتنی بر حسگرهای پوشیدنی، به پایش و مداخله برخی فعالیت‌های افراد و بیماران با شکایت استرس و خستگی پرداخت و میزان تأثیر آن را در ارتقای سلامت عمومی افراد مورد ارزیابی قرار داد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- پیمایشی، میزان سلامت عمومی نمونه‌ها با استفاده از سنجش سلامت عمومی GHQ (General Health Questionnaire)، در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد سنجش قرار گرفت و میزان تغییرات برخی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری (مانند میزان خواب و تحرک) از طریق دستگاه‌های حسگر پوشیدنی به طور هم‌زمان در طول مطالعه اندازه‌گیری گردید. با توجه به محدودیت‌های موجود، 26 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و در نهایت، 20 نفر از آن‌ها برای همکاری و استفاده عملی از فن‌آوری مربوط در طول دوره آزمایش موافقت کردند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: پس از دوره 30 روزه آزمایش، میزان سلامت عمومی افراد که در ابتدا با درصد فراوانی 52 برای میانگین کل گروه اندازه‌گیری شده بود، در مرحله پس‌آزمون نتایج مثبتی به دنبال داشت و به طور معنی‌داری بهبود یافت و به میزان تقریبی 74 برای کل گروه رسید. همچنین، بر تأثیر متقابل افزایش میزان تحرک در بهبود وضعیت خواب و عمق خواب افراد تأکید گردید.نتیجه‌گیری: با استفاده صحیح از فن‌آوری حسگرهای پوشیدنی برای پایش فعالیت‌های حرکتی و خواب‌افراد و ارسال پیام‌های هشدار متناسب از طریق مرکز پایش، می‌توان به بهبود سلامت عمومی افراد در مسیر کاهش استرس و خستگی و اصلاح رفتارهای آن‌ها کمک نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Wearable Sensor Technology, in the Environment of Internet of Things, on Improving General Health in Patients with Stress and Fatigue Complaint

نویسندگان [English]

 • Davood Vahdat 1
 • Fereidoon Shams 2
 • Eslam Nazemi 2

1 PhD Student, Information Technology Engineering, Department of Information Technology Engineering, School of Engineering and Computer Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Information Technology Engineering, Department of Information Technology Engineering, School of Engineering and Computer Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the new effective technologies for healthcare is the use of wearable sensor technology in the environment of internet of things (IOT). In this article, we examined the activities of patients with stress and fatigue complaints as well as the effects of such devices on improving their general health.Methods: In this survey study, General Health Questionnaire (GHQ) was used to assess the status of general health among the individuals in the selected sample in two stages of before and after the intervention; while the rate of changes in some of the measurable indicators was measured through wearable sensor devices during the study period. Given the existing limitations, 26 individuals were randomly selected, and finally 20 of them agreed to cooperate in this research. The obtained results were analyzed using descriptive statistics.Results: After a thirty-day trial, the overall general health which was initially at an average of 52%, improved after the intervention, reaching an average of 74% for the whole group. The results also showed the effect of increase in mobility rate on improving sleeping conditions, and depth of sleep among the participants.Conclusion: A proper use of wearable sensor technology, to monitor the activities of individuals, and sending appropriate alert messages via the monitoring center, can improve their general health, reduce stress and fatigue, and modify health behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wearable Devices
 • Patient Monitoring
 • Stress
 • Fatigue
 • General Health
 • Computer Communication Networks
 1. Sano A. Measuring college students' sleep, stress, mental health and wellbeing with wearable sensors and mobile phones [PhD Thesis]. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology; 2016.
 2. Vahdat D. Internet of things. Tehran, Iran: Ati-Negar Publications; 2017. [In Persian].
 3. Jara AJ, Varakliotis S, Skarmeta AF, Kirstein P. Extending the internet of things to the future internet through IPv6 support. Mobile Information Systems 2014; 10(1): 3-17.
 4. Choi CQ. Wearable sweat sensors could track your health [Online]. [cited 2016]; Available from: URL: https://www.livescience.com/53499-wearable-sweat-sensors-track-health.html
 5. Nam Y, Kim Y, Lee J. Sleep monitoring based on a tri-axial accelerometer and a pressure sensor. Sensors (Basel) 2016; 16(5).
 6. Appelboom G, Camacho E, Abraham ME, Bruce SS, Dumont EL, Zacharia BE, et al. Smart wearable body sensors for patient self-assessment and monitoring. Arch Public Health 2014; 72(1): 28.
 7. Kelley MC. The impact of fitness technology on health outcomes [Thesis]. Claremont, CA: Claremont McKenna College; 2014.
 8. Hassanalieragh M, Page A, Soyata T, Sharma G, Aktas M, Mateos G. Health monitoring and management using internet-of-things (IoT) sensing with cloud-based processing: Opportunities and challenges. Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Services Computing; 2015 June 27-July 2; New York, NY.
 9. Vu Anh Khoa T. Wearable smart technologies: New era of technology [Thesis]; Rovaniemi, Finland: Lapland University of Applied Sciences; 2015.
 10. Green H. The internet of things in the cognitive era: Realizing the future and full potential of connected devices [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=WWW12366USEN
 11. Wolfson AR, Carskadon MA. Understanding adolescents' sleep patterns and school performance: A critical appraisal. Sleep Med Rev 2003; 7(6): 491-506.
 12. Taghavi SM. Validity and reliability of the general health questionnaire (GHQ-28) in college students of Shiraz Universi1y. Journal of Psychology 2002; 5(4): 381-98. [In Persian].
 13. Taghavi SM. The normalization of general health questionnaire for Shiraz University students (GHQ-28). Daneshvar Raftar 2008; 15(28): 1-12. [In Persian].
 14. Zareban I, Izadirad H, Jadgal K. Evaluation of health literacy, health status and health services utilization in women in Baluchistan region of Iran. J Health Lit 2016; 1(2): 71-82.
 15. Khalilian AR, Ashrafi M., Masoodzadeh A, Kimiabayki K. Mental status of high school students of sari city in 2002-2003. J Mazandaran Univ Med Sci 2005; 15(45): 74-82. [In Persian].
 16. Biglar M, Hayati Y, Rahmani H, Rajabnezhad Z, Dargahi H. Study of general health among tehran university of medical sciences hospital's administrators. Payavard Salamat 2014; 8(1): 13-24. [In Persian].
 17. Zarei Pour M, Eftekhar Ardabili H, Azam K, Movahed E. Study of mental health and its relationship with family welfare in pre-university students in Salmas city in 2010. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery 2012; 9(1): 84-93. [In Persian].
 18. Sano A, Picard RW. Toward a taxonomy of autonomic sleep patterns with electrodermal activity. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2011; 2011: 777-80.
 19. Wang R, Chen F, Chen Z, Li T, Harari G, Tignor S, et al. Student life: Assessing mental health, academic performance and behavioral trends of college students using smartphones. Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing; 2014 Sep. 13-17; Seattle, WA.
 20. Moturu S, Khayal I, Aharony N, Pan W, Pentland A. Using social sensing to understand the links between sleep, mood, and sociability. Proceedings of the 3rd International Conference on Privacy, Security, Risk and Trust and 2011 IEEE Third International Conference on Social Computing; 2011 Oct. 9-11; Cambridge, MA.