نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت استراتژیک، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت رفتار سازمانی، گروه مدیریت بازرگانی و کسب‌ و کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار، مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت بازرگانی و کسب ‌و کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

مقدمه: داروهای گیاهی از ارزش و اهمیت زیادی در تأمین بهداشت و سلامت جامعه، هم به لحاظ درمان و هم از نظر پیشگیری از بیماری‌ها برخوردار هستند. با این ‌حال، هنوز تحولی در کانال بازاریابی و عرضه داروهای گیاهی در کشور رخ نداده است. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات کانال بازاریابی داروهای گیاهی از منظر شرکت‌های تولیدکننده داروهای گیاهی انجام شد.روش‌ بررسی: این مطالعه از نوع کیفی بود و جامعه تحقیق را شرکت‌های تولیدکننده داروهای گیاهی استان‌های تهران و قم تشکیل دادند که از این‌ بین، 15 تولیدکننده با روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند. مصاحبه‌های اکتشافی با 15 نفر از مدیران عامل و مدیران بازاریابی و فروش شرکت‌های تولیدکننده داروهای گیاهی انجام گرفت و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای چارچوب‌دار تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: مشکلات کانال بازاریابی داروهای گیاهی شامل از بین بردن برند محصول با تبلیغات و تخفیف‌های نامناسب، مباحث مربوط به ویزیتورها و سفارش‌ها، مدیریت ارتباط با مشتری، ویزیت علمی، روابط ناسالم بین توزیع‌کنندگان، سرعت، کیفیت و کمیت توزیع، مباحث مربوط به قطع همکاری و قراردادهای توزیع، زمان و نوع تسویه، مرجوعی محصول و... بود.نتیجه‌گیری: به منظور حل مشکلات کانال بازاریابی داروهای گیاهی، باید تمامی روش‌های بازاریابی (Marketing Tactics) با یک نگاه سیستمی و یکپارچه مد نظر قرار گیرد؛ چرا که این مسایل و مشکلات تحت تأثیر و تأثر یکدیگر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Problems of Herbal Medicines Marketing Channel from the Perspective of Manufacturers: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Ali Abedini 1
 • Hamidreza Irani 2
 • Hamidreza Yazdani 3

1 PhD Student, Strategic Management, Department of Business Administration, School of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Organizational Behavior Management, Department of Business Management, School of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran

3 Assistant Professor, Human Resources Management, Department of Business Management, School of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

Introduction: Herbal medicines are important in providing community health, both in terms of treatment and in preventing diseases. However, there has not yet been a slight change in the marketing channel and the distribution of herbal medicines in the country. In view of this, this study endeavored to identify the problems of herbal medicines marketing channel from the perspective of manufacturers.Methods: The population of this qualitative research were herbal medicine companies in Tehran and Qom provinces, Iran, from which 15 producers were selected as the sample using purposive and snowball sampling methods. Exploratory interviews were conducted with 15 chief executive officer (CEOs) and marketing and sales managers of herbal medicine companies, and the problems were identified and analyzed using framework content analysis method.Results: The problems of herbal medicine marketing channel were as destroying the product brand with inappropriate advertisements and discounts, topics related to visitors and orders, customer relationship management, scientific visit, relationships between distributors, speed, quality and quantity of distribution, termination of cooperation and distribution contracts, time and type of settlement, product returns, so on.Conclusion: To solve the marketing channel problems of the herbal medicine, we need to consider all marketing tactics with a systematic view, as these problems may interact.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marketing
 • Pharmaceutical Distribution
 • Herbal Medicine
 1. Nsarallahi M, Fathi MR, Faghih A. Designing a model for evaluating marketing channels based on the fuzzy best-worst and fuzzy EDAS methods. Journal of Business Management 2018; 10(3): 695-712. [In Persian].
 2. Hamzehnia N. Effects of Medicinal Plants on Human Health [Online]. [cited 2017 May 13]; Available from: URL: http://aftabeyazd.ir/?newsid=72187 [In Persian].
 3. Rasethe M, Semenya S, Maroyi A. Medicinal Plants traded by informal herbal medicine markets in the Limpopo Province, South Africa. Evid Based Complement Alternat Med 2019; 2019(382): 1-11.
 4. Javanbakht O, Esmaili S. A study of the preferences of people in Tabriz County on the consumption of herbal medicine. Journal of Economics and Agriculture Development 2014; 28(1): 64-70. [In Persian].
 5. Hosseini Z, Feizi H, Moradi R. Assessing supply and demand of medicinal plants in Shiraz apothecaries. J Islamic Iran Trad Med 2017; 8(1): 123-32. [In Persian].
 6. Sen S, Chakraborty R, De B. Challenges and opportunities in the advancement of herbal medicine: India’s position and role in a global context. J Herb Med 2011; 1(3): 67-75.
 7. Moradi Lakeh M, Ramezani M, Ansari H. factors influencing the use of herbal remedies/medicinal herbs among the general population in Tehran, Iran. Payesh 2008; 7(4): 313-20. [In Persian].
 8. Khanavi M. 56 items of herbal medicine have insurance coverage [Online]. [cited 2019 Aug 4]; Available from: URL: https://www.irna.ir/news/83422322 [In Persian].
 9. Khoshtinat B, Shahabadi A. The effects of marketing intelligence and business intelligence on achieving competitive advantage in the phmaceutical distribution industry regarding the moderating role of competitive intelligence. Journal of Business Strategies 2018; 25(11): 120-33.
 10. Food and Drug Administration. List of products and companies manufacturing herbal medicines [Online]. [cited 2019 Aug 6]. Available from: URL: https://www.fda.gov.ir/fa/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-(1)/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C [In Persian].
 11. Headquarters for the Development of Science and Technology of Medicinal Herbs and Traditional Medicine. The national document of medicinal herbs and traditional medicine. Tehran, Iran: Danesh Bonyan Fanavar Publications; 2013. [In Persian].
 12. Morris CA, Avorn J. Internet marketing of herbal products. JAMA 2003; 290(11): 1505-9.
 13. Montoya R, Netzer O, Jedidi K. Dynamic marketing resource allocation for long-term profitability: A pharmaceutical application. Mark Sci 2007; 29(5): 909-24.
 14. Janjua QR. Marketing strategy for a Traditional Chinese. Medicine (TCM) clinic in Vancouve (MBA Thesis). British Columbia, Canada: Faculty of Business Administration, Simon Fraser University; 2006.
 15. Narayanan S, Desiraju R, Chintagunta PK. Return on investment implications for pharmaceutical promotional expenditures: The role of marketing-mix interactions. J Mark 2004; 68(4): 90-105.
 16. Rashidi S, Farajee H, Jahanbin D, Mirfardi A. Evaluation of knowledge, belief and operation of Yasouj people towards pharmaceutical plants. J Med Plants 2012; 11(41): 177-84. [In Persian].
 17. Bagheri A, Naghdi Badi H, Movahedian F, Makkizadeh M, Hemati AR. Evaluation of using herbal medicine in Isfahan women population. J Med Plants 2005; 4(15): 81-93. [In Persian].
 18. Amiri Aghdaie SF, Zare Zardeini H. Investigating effective factors on improvement and development of medicinal pants in Iran (Case study; Isfahan city). New Marketing Research Journal 2014; 4(1): 195-214. [In Persian].
 19. Khastar H. A Method for calculating coding reliability in qualitative research interviews. Methodology of Social Sciences and Humanities 2009; 15(58): 161-74. [In Persian].
 20. Chernev A, Kotler P. Strategic marketing management. 9th ed. Chicago IL: Cerebellum Press; 2018.
 21. Sreenivas M, Srinivas T. Effectiveness of distribution network. International Journal of Information Systems and Supply Chain Management 2008; 1(1): 80-6.
 22. Chopra S, Meindl P. Supply Chain Management. Strategy, Planning and Operation. In: Boersch C, Elschen R, editors. Das Summa Summarum des Management. Wiesbaden, Germany: Gabler; 2007. p. 265-75.
 23. Homburg C, Rudolph B. Customer satisfaction in industrial markets: dimensional and multiple role issues. J Bus Res 2001; 52(1): 15-33.
 24. Supply Chain Council. Supply chain operations reference model: Version 9.0. Cypress, TX: Supply Chain Council, Inc; 2008.
 25. Yu W, Jacobs MA, Salisbury WD, Enns H. The effects of supply chain integration on customer satisfaction and financial performance: An organizational learning perspective. Int J Prod Econ 2013; 146(1): 346-58.
 26. Priyan S, Uthayakumar R. Optimal inventory management strategies for pharmaceutical company and hospital supply chain in a fuzzystochastic environment. Oper Res Health Care 2014; 3(4): 177-90.
 27. Shah Akbari H. Determining the factors that affect the pharmacies satisfaction with drug distribute companies (MSc Thesis). Tehran, Iran: Faculty of Management, University of Tehran; 2013. [In Persian].
 28. Schellhase R, Hardock P, Ohlwein M. Customer satisfaction in business-to-business marketing: The case of retail organizations and their suppliers. Journal of Business and Industrial Marketing 2000; 15(2-3): 106-21.
 29. Rosenbloom B. Marketing Channels. Boston, MA: Cengage Learning; 2012.
 30. Nahidi M. Investigating and ranking the barriers and limitations of green marketing in the use of herbal medicines (Case study: Herbal medicine industry of Qom province) [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Farabi Campus, University of Tehran; 2015. [In Persian].
 31. Dong H, Bogg L, Rehnberg C, Diwan V. Drug policy in China: Pharmaceutical distribution in rural areas. Soc Sci Med 1999; 48(6): 777-86.
 32. Osoulian M, Abbaspour Noghani M, Davari M. The impact of brand value on firm profitability. Financial Management Perspective 2016: 6(14): 9-21. [In Persian].
 33. Hashemi Meshkini A. A Critique of the Government's Position in the Pharmaceutical Industry [Online]. [cited 2016 Jun 13]; Available from: URL: www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-1054838 [In Persian].
 34. Shah M. Pharmaceutical Promotion, Quality and Governance. In: Shah M, editor. Biomedicine, Healing and Modernity in Rural Bangladesh. Singapore, Singapore: Springer Singapore; 2020. p. 199-235.