نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

3 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پژوهشگاه علوم و فن‌آوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مدیریت منابع انسانی در کتابخانه‎‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی، می‌تواند نقش مهمی در برندسازی آن‌ها داشته باشد که این موضوع تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی‌ها و نقش کتابداران به ‌عنوان رکن مهم نیروی انسانی در برندسازی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی ایران انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه کاربردی، با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ ساختار یافته با نمونه‌های هدفمند شامل 14 نفر از مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی ایران جمع‌آوری گردید.یافته‌ها: 3 مفهوم اصلی (مهارت‌های شناختی، مهارت تخصصی و حرفه‌ای و مهارت‌های ارتباطی)، 7 مؤلفه و 28 کد در ارتباط با نقش و ویژگی‌های کتابداران در برندسازی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی شناسایی شد.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به ‌دست آمده، باید اشاره نمود که مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی باید در راستای برندسازی، نسبت به جذب، گزینش و استخدام و توانمندسازی کتابداران حساسیت و برنامه‌ریزی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Characteristics of Librarians in Branding Iranian Libraries and Medical Information Centers: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Zahra Sefaei 1
 • Abdolrasoul Khosravi 2
 • Reza Rajabali-Begloo 3

1 PhD Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Medical Library and Information Sciences, Department of Medical Library, School of Paramedical Sciences, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

3 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Human resource management in libraries and medical information centers can play an important role in the branding process, which has received less attention so far. This study endeavored to identify the characteristics and role of librarians, as an important pillar of human resources, in branding Iranian medical libraries and information centers.Methods: This applied study employed qualitative content analysis method. The data were collected through semi-structured interviews with a purposeful sample of 14 managers of Iranian libraries and medical information centers.Results: Three major concepts, including cognitive, professional, and communication skills, 8 components and 28 codes related to the role and characteristics of librarians in branding libraries and medical information centers were identified. Conclusion: The managers of libraries and medical information centers should have sufficient sensitivity and planning to attract, select, and trigger librarians towards branding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical Libraries
 • Information Centers
 • Iran
 1. Basirian Jahromi R. Marketing in libraries and information centers. 1st ed. Tehran, Iran: Chapar Publications; 2009. [In Persian].
 2. Kavulya J. Marketing of library services: A case study of selected university libraries in Kenya. Libr Manag 2004; 25(3): 118-26.
 3. Safaei Z, Khosravi A, Rajabali Beglou R. Proposing a conceptual model of branding in libraries and information centers. Library and Information Science Research 2020; 10(2): 23-5. [In Persian].
 4. Gall D. Librarian like a rock star: Using your personal brand to promote your services and reach distant users. J Libr Adm 2010; 50(6): 628-37.
 5. Baharuddin MF, Kassim N. Conceptualizing personal branding for librarians. Proceedings of the 23rd International-Business-Information-Management-Association Conference; 2014 May 13-14; Valencia, Spain.
 6. Kalbande D. Digital footprint for the personal branding of librarians in the digital society. Library Philosophy and Practice (e-journal) 2019: 2437.
 7. Walton G. Theory, research, and practice in library management 5: Branding. Libr Manag 2008; 29(8-9): 770-6.
 8. Roughen P. System branding in three public libraries: LiveOak Public Libraries, Charlotte Mecklenberg Library, and Richland Library. Library Philosophy and Practice (e-journal) 2016: 1442.
 9. Grant C. It’s time to define a new brand for libraries Let’s Make sure it leaves people soaring, not snoring. Public Libr Q 2015; 34(2): 99-106.
 10. Singh R, Ovsak A. Library experience matters! Touchpoints to community engagement. J Libr Adm 2013; 53(5-6): 344-58.
 11. Okamoto K, Polger MA. Off to market we go: A content analysis of marketing and promotion skills in academic librarian job ads. Libr Leadersh Manag 2012; 26(2): 1-20.
 12. Wynne B, Dixon S, Donohue N, Rowlands I. Changing the library brand: A case study. New Rev Acad Librariansh 2016; 22(2-3): 337-49.
 13. Singh R, Trinchetta GG. Community connections: Advocating for libraries through effective brand advocacy. Public Libr Q 2020; 39(4): 295-309.
 14. Albert AB. Building Brand love and gaining the advocacy you crave by communicating your library's value. J Libr Inform Serv Dist Learn 2017; 11(1-2): 237-50.
 15. Guba EG, Lincoln YS. Competing paradigms in qualitative research. In: Denzin NK, Lincoln, editors. Handbook of qualitative research. London, UK: SAGE Publications; 1994. p. 105-17.
 16. Oladi M, Manzari Tavakoli H, Sayadi S, Selajgeh S, Sheikhi A. Investigating the personality traits of employees and its relationship with optimal performance. Med J Mashad Univ Med Sci 2019; 61(Suppl 1): 386-403. [In Persian].