نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

2 استادیار، سیاست‌گذاری سلامت، گروه سیاست‌گذاری سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

3 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

مقدمه: وجود کتابخانه‌های استاندارد به منظور استفاده بهینه پزشکان و دانشجویان در راستای ارایه خدمات مبتنی بر شواهد و با کیفیت به بیماران، ضروری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین حوزه‌های پیشنهادی مورد نیاز در تدوین و بومی‌سازی استاندارد کتابخانه‌های بیمارستانی بر اساس متون و دیدگاه متخصصان حوزه اطلاع‌رسانی پزشکی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی و شامل دو گام بود. گام اول بر اساس مرور متون، حوزه‌های پیشنهادی جهت استانداردسازی و سپس طراحی ابزار اولیه استخراج شکل گرفت. در گام دوم، از دیدگاه 8 نفر از متخصصان اطلاع‌رسانی که تخصص، سابقه و تجربه کار در کتابخانه‌های پزشکی و بیمارستانی داشتند، به عنوان گروه روایی استفاده گردید. روایی‌سنجی ابزار با استفاده از شاخص روایی محتوا CVI (Content Validity Index) و نسبت روایی محتوا CVR (Content Validity Ratio) ارزیابی شد.یافته‌ها: 6 حوزه (رسالت و اهداف، مدیریت، منابع و امکانات و خدمات، آموزش کتابداران، آموزش به بیماران و خانواده‌های آنان، آموزش کارکنان بیمارستانی و پزشکی)، 24 استاندارد و 89 نشانگر اولیه پس از روایی‌سنجی و تأیید متخصصان به عنوان ابزار اولیه‌ جهت استانداردسازی کتابخانه‌های بیمارستانی طراحی گردید.نتیجه‌گیری: کتابخانه‌های بیمارستان‌های کشور می‌توانند جهت استانداردسازی، از شاخص‌های پیشنهاد شده مانند مشخص بودن رسالت، اهداف کتابخانه‌های بیمارستانی، وجود ساز و کارهای مناسب برای پایش ساختار سازمانی، مناسب بودن فضای فیزیکی جهت انجام امور ستادی کتابخانه‌های بیمارستانی و سایر مواردی که در تحقیق حاضر به آن‌ها اشاره شد، استفاده نمایند. به ‌نظر می‌رسد، استفاده از این استانداردها کمک می‌کند ارایه خدمات مبتنی بر شواهد توسط پزشکان و دانشجویان به بیماران ارتقا یابد و بتوانند در تشخیص و درمان بیماری‌های نوپدید همچون کووید 19 موفق عمل نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Validating of the Proposed Basic Components for Standardization of Hospital Libraries

نویسندگان [English]

 • Abdolrasoul Khosravi 1
 • Atefeh Esfandiari 2
 • Mahboubeh Rajaei 3

1 Associate Professor, Library and Information Science, Department of Medical Library and Information Science, School of Paramedical Sciences, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

2 Assistant Professor, Health Policy, Department of Health Policy, School of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

3 MSc, Medical Library and Information Science, Department of Medical Library and Information Science, School of Paramedical Sciences, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Introduction: The standard libraries seems to be essential for the use of physicians and students to provide evidence-based and quality services to patients. This study endeavored to determine the proposed areas required for developing and localizing standard hospital libraries based on the texts and views of experts in the field of medical information.Methods: This descriptive study was a survey and based on the literature review, the proposed areas for standardization and then the design of the primary extraction tool. The members of the community consisted of 8 information specialists who had expertise, background, and work experience in medical and hospital libraries. The validity of the instrument was authenticated through Content Validity Index (CVI) and Content Validity Ratio (CVR).Results: Given the findings, 6 areas (mission and goals, management, resources and facilities and services, librarians’ education, education to patients and their families, education of hospital and medical staff), 24 standards, and 89 initial indicators after validating were designed as a primary instrument for standardizing hospital libraries.Conclusion: Hospital libraries in Iran can use standardization proposed in this study, including the indicators such as mission clarity and goals of hospital libraries, appropriate mechanisms for monitoring the organizational structure, appropriateness of the physical space for staffing hospital libraries, and other items addressed in the present study. The use of these standards seems to help improve the provision of evidence-based services by physicians and students to patients and enable them to be successful in diagnosing and treating emerging diseases such as coronavirus disease 2019 (COVID-19).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospital Libraries
 • Librarians
 • Standardization
 1. Naseri Boori Abadi T. An introduction to health information exchange. Health Inf Manage 2015; 12(4): 540-53. [In Persian].
 2. Hashemian MR, Hoveyda A, Khoshkam M. Evaluation of Iran, Tehran and Shahid Beheshti University of Medical Sciences hospital libraries according to existing standards. Health Inf Manage 2011; 7(4): 444-50. [In Persian].
 3. Qaraei S. Evaluation of hospital libraries in Mashhad based on existing standards [MSc Thesis]. Mashhad, Iran: Imam Reza International University; 2015. p. 97. [In Persian].
 4. Rakhsh F, Ashrafi-rizi H, Hasanzadeh A, Kamali F, Gholizadeh Z. Quality Assessment of services provided by hospital libraries of Isfahan. Health Inf Manage 2015; 11(7):1026-35. [In Persian].
 5. Zarghan M, Shamousi N, Mohageq N, Haseli M, Jahanjou Abad F, Tahamtan I. Assessing the medical librarians' employment status in hospital libraries in Tehran City. Hospital 2016; 15(1 (56)): 77-85. [In Persian].
 6. Okeke O, Eze SGN, Eze J, G.E A. Status of medical library resources and services in teaching hospitals in Enugu State, Nigeria: implications for quality health care services. International Journal of Knowledge Content Development and Technology 2017; 7(2): 21-40.
 7. Nevius AM, Ettien A, Link AP, Sobel LY. Library instruction in medical education: A survey of current practices in the United States and Canada. J Med Libr Assoc 2018; 106(1): 98-107.
 8. Barr-Walker J, Nevels I. Creating value through outreach in a hospital setting: A case study from Zuckerberg San Francisco General Hospital Library. J Med Libr Assoc 2018; 106(4): 483-9.
 9. Matlabi D, Pouriani javan P, Zeinolabedini M. A SWOT analysis for libraries of shahid beheshti university and providing appropriate strategies. Sciences and Techniques of Information Management 2021; 7(1): 77-98. [In Persian].
 10. Parirokh M. Status of Ferdowsi University of Mashhad libraries and a suitable model for the information system. Library and Information Sciences 2001; 4(3): 35-64. [In Persian].
 11. Rojoui M, Arabshahi M, Moghani H. Relationship between organizational structure design variables and knowledge management implementation in public libraries of Mashhad. Research on Information Science and Public Libraries (Payam-E-Ketabkhaneh) 2016; 22 (1): 31-52. [In Persian].
 12. Malek Jafarian R. Review theories related to the decision-making process and strategy selection. Labor and Society 2013; (162): 67-73. [In Persian].
 13. Taheri S, Farrokhi NA, Borjali A, Abbaspur A. Explenation the role of individual and organizational components to develop a model for the personnel promotion and appointment to the middle managerial position with an emphasis on merit. Training Measurement 2017; 7(27): 21-43. [In Persian].
 14. Mousavifar SS, Tahmasebi Limooni S, Daei A. Appraisal of librarians performance in public libraries in Mazandaran using 360-degree feedback and providing a model. Knowledge Retrieval and Semantic Systems 2016; 3(6): 120-40. [In Persian].
 15. Farajpahlou A, Nooshinfard F, Hassanzadeh M. Performance appraisal of librarians by 360 degree feedback: The case of public librarians of Guilan Province, Iran. Research on Information Science and Public Libraries (Payam-E-Ketabkhaneh) 2013; 18(4): 421-42. [In Persian].
 16. Zakiani S, Ghaffari S. The role of hospital libraries in providing information: The case of Tabriz University of Medical Sciences. Journal of Modern Medical Information Sciences 2018; 4(1): 23-9. [In Persian].
 17. Yaminfirooz M, Hoseinzadeh H, Gholinia Ahangar H, Mohamadi KH, Emami M, Ghazanfari F. Clients' satisfaction of library services: A case study in Babol University of Medical Sciences. Caspian Journal of Scientometrics 2015; 2(1): 7-12. [In Persian].
 18. Bigdeli Z, Momenzadeh S. Evaluation of Khuzestan Province hospital libraries based on hospital libraries standards 2007. Journal of Studies in Library and Information Science 2011; 3(7): 103-26. [In Persian].
 19. Ebrahim Ghuchi N, Rostami F, Najafi A. Evaluation of education hospital libraries in Mazandaran and Babol University of Medical Sciences according to standards of hospital libraries. Health Inf Manage 2015; 11(7): 927-36. [In Persian].
 20. Khademizadeh SH, Yari S, Ghanadinejad F. Evaluation of the performance of librarians in academic libraries in a 360 degree method: Case study of central library of Shahid Chamran University of Ahvaz. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization 2019; 29(4): 157-70. [In Persian].
 21. Sepehr F, Bozorgi A, Sedghi S. Investigation of the possibility of conducting cloud computing in medical sciences universities libraries in tehran from the librarian's perspective. Payavard Salamat 2017; 10(5): 429-42. [In Persian].
 22. Azadifar M. Analysis of the use of information technologies in the libraries of Tabriz University of Medical Sciences [MSc Thesis]. Tabriz, Iran: University of Tabriz; 2016. [In Persian].