نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مدیریت آموزشی، موسسه فرهنگ پژوهان دانش، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) ایمیل: moslehi@mail.mui.ac

چکیده

مقدمه: پژوهش یکی از شاخص‌های مهم موفقیت جوامع در حوزه‌های مختلف علمی، تکنولوژی، اقتصادی و ... است. استادان و دانشگاهیان هم از جمله مهم‌ترین گروه‌های دارای رسالت علمی و اجرایی در این زمینه هستند. هدف این مطالعه، تعیین نیازهای پژوهشی استادان هدف پژوهش بوده است.
روش بررسی: پژوهش تحلیلی، مقطعی و گذشته‌نگر است که بر روی 119 نفر از استادان هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با به کارگیری پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته (95/0 = α) در سال 1386 انجام شده است. نمونه‌ها به نسبت جمعیت انتخاب شده به صورت انفرادی و حضوری دعوت به همکاری شدند. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 15 در سطح آمار توصیفی گزارش گردید.
یافته‌ها: عمده‌ترین یافته‌های پژوهش عبارتند از: میانگین نمرات به دست آمده در زمینه‌ی نیازهای اجتماعی 91/3، نیازهای سازمانی 9/3، نیازهای آموزشی 81/3 و نیازهای حمایتی پشتیبانی 93/3 بوده است. بیشترین گزارش از نیاز استادان نیز مربوط به تعریف بودجه‌ی مناسب و آزاد کردن زمان کافی برای پژوهش بوده است.
نتیجه‌گیری: استادان در حوزه‌ی پژوهش، نیازهای مختلفی داشته‌اند، ولی بیش از همه حمایت‌های اقتصادی را اذعان نمودند. در مجموع، لازم است تا دانشگاه برنامه‌های منظم و هدفمندی برای حضور علمی و فعال استادان در حوزه‌ی پژوهش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research Needs of Faculty Members in Isfahan University of Medical Sciences, Iran*

نویسندگان [English]

  • Raheleh Samouei, 1
  • Tayebeh Tayebani 2
  • Mohsen Moslehi 3

1 Psychology, Social Determinants of Health Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Educational Management, Institute of Farhang Pajouhan Danesh, Isfahan, Iran

3 General Practitioner, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Corresponding Author) Email: moslehi@mail.mui.ac.

چکیده [English]

Introduction: Research is one of the major indicators of success of societies in various scientific,
technological, and economic domains. University faculty members, in general, are of the most important
groups with scientific and administrative responsibilities in this field. Therefore, addressing their research
needs and requirements is considered as a major aim.
Methods: In this cross-sectional, analytical and prospective study, 119 faculty members of Isfahan
University of Medical Sciences, Iran, using a researcher-made questionnaire (α = 0.95) were participated.
They were selected in proportion to their population and were invited individually to complete the
questionnaire. The data were reported based on descriptive statistics.
Results: The obtained mean scores were 3.91 for social needs, 3.9 for organizational needs, 3.81 for
educational needs, and 3.93 for supportive needs. The highest reported needs were defining an appropriate
budget and providing enough free time for researching.
Conclusion: The faculty members had various needs in the research field; however, they emphasized
more on financial supports. Generally, universities should have regular and targeted programs for active
role of instructors in the research field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Needs
  • Faculty Members
  • Universities
1. Ahmari Tehran H, Heidari A, Kachooie A, Moghiseh M, Irani A. The Relationship between Depression and
Religious Attitudes in Students of Qom University of Medical Sciences Qom Iran. Qom Univ Med Sci J 2009;
3(3): 51-6. [In Persian].
2. Nami Sh. Barriers to using research findings in educational decisions. Journal of Education 1998; 53: 63-84.
[In Persian].
3. Mansouri R. Reviewing the status of research in Iran. Rahyaft Journal 1991; 1(1): 15-27. [In Persian].
4. Bakrany F. Attitudes of faculty members about the barriers to progress in research activities at Isfahan
University. [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Educational Sciences and psychology, Allameh Tabatabaei University.
1994. [In Persian].
5. Aminaei M. The study of no trend causes of the faculty of humanities and behavioral research for research in
Iran. Educational Research 1996; 7(3-4): 83-103. [In Persian].
6. Shahriari M. Report on the status of the country's research budget. Tehran, Iran: Culture and Research; 2002.
[In Persian].
7. Paryad R. The study of barriers to research among faculty members in the humanities departments of Isfahan
universities and the West Country. [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: Colleges of Education, University of Isfahan.
2003. [In Persian].
8. Hefferin EA, Horsley JA, Ventura MR. Promoting research-based nursing: the nurse administrator's role. J Nurs
Adm 1982; 12(5): 34-41.
9. Bonnie R, Tanner DR. Information needs and library services for the fine arts faculty. Journal of Academic
Librarianship 2001; 27(3): 229-33.
10. Sadeghi A. The study of Problems of research in human sciences from the perspective of the humanities faculty
of the Isfahan University. [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: Colleges of Psychology and Educational Sciences,
University of Isfahan. 1991. [In Persian].
11. Sadredin S. The study of status and trends of educational research in colleges and universities, education groups
of Tehran. [Thesis].Tehran, Iran: School of Education, Tehran University. 1994. [In Persian].
12.Nami Sh. Opinion of scholars and educational leaders about the factors involved in applying research findings.
Tehran, Iran: Institute of Education; 1997. [In Persian].                                                                                                                 13.Dadkhah B, Mohammadi MA, Pornaserri S, Mozaffari N, Adham D. View of Ardabil Province Universities
Scientific Members' about research and its Limitations. J Ardabil Univ Med Sci 2008, 8(1): 37-44. [In Persian].
14.Koraki, M. Mahjob, H. Shakh, N. The viewpoints of faculty members about factors effect on willing scientific
writing in Hamedan University of Medical Sciences. Sci J Hamdan Univ Med Sci 2007; 14(4): 59-63.
[In Persian].
15.Hashemian Nezhad F. The study of research problems of faculty members at public universities in Mashhad.
[MSc Thesis]. Tehran, Iran: Colleges of Educational Sciences, Tehran University. 1997. [In Persian].
16.Hasanzadeh R. Application of research results and factors affecting it: New approaches and challenges in
education. Curriculum Planning 2013; 2(5-6): 99-112. [In Persian].
17.Matin D. The study of correlation between the books in library of agricultural college with teaching and research
needs of faculty members. [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran
University. 2000. [In Persian].
18.Derish PA, Maa J, Ascher NL, Harris HW. Enhancing the mission of academic surgery by promoting scientific
writing skills. J Surg Res 2007; 140(2): 177-83.