نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت بهداشت و اقتصاد، دانشکده بهداشت مدیریت و انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مدیریت خدمات سلامت، دانشکده مدیریت بهداشت و انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) ایمیل: e.farahabadi@gmail.com

3 مدیریت خدمات سلامت، دانشکده مدیریت بهداشت و انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاعات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد علوم، یزد، ایران

5 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران

6 مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

م
قدمه: ضرورت تمرکز نهاد بیمارستان بر روی فعالیت‌های اصلی امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. از طرفی حساسیت مکانیسم پایش و نظارت جهت حفظ و ارتقای سطح کیفی خدمات برون‌سپاری شده مانع از بروز مشکلات جدیدی در این عرصه می‌گردد. بنابراین در این مطالعه به ارزیابی برون‌سپاری خدمات پرستاری از جنبه‌های مختلف پرداخته شده است.
روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی و کاربردی به صورت موردی (قبل و بعد) می‌باشد. جامعه‌ی پژوهش خدمات پرستاری بخش‌های بالینی (گوش و حلق و بینی، جراحی اعصاب) مرکز آموزشی درمانی آیت‌اله کاشانی اصفهان و زمان آن سال 1388 بود. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه (رضایت مشتریان داخلی) و مصاحبه‌ی نیمه ساختمند با مسؤولان برون‌سپاری و همچنین از طریق بررسی مستندات و مدارک مالی و اداری مرتبط با موضوع استخراج شده‌اند. روایی ابزار با استفاده از فرم استاندارد دانشگاه در زمینه‌ی رضایت‌سنجی و پایایی بر اساس محاسبه‌ی Cronbach’ Alpha مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل آماری یافته‌ها با استفاده از برنامه‌ی SPSS انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از افزایش نیروی کارشناس پرستاری از 29/0 به 36/0 به ازای هر تخت در راستای هدف اصلی برون‌سپاری می‌باشد. اما دستیابی به این هدف همراه با افزایش هزینه‌ی تمام شده‌ی هر تخت و در نتیجه، افزایش هزینه‌ی کل بخش بعد از برون‌سپاری برای بیمارستان می‌باشد. تعداد کل پرسنل به ازای هر تخت افزایش یافته و از 7/0 به 92/0 رسیده است. همچنین تغییرات نامحسوسی در رضایت مشتریان داخلی از عملکرد بخش غیر دولتی حاصل گردیده است.
نتیجه‌گیری: در حالی‌که کاهش تصدی باید همراه با افزایش رضایت سایر کارکنان و بیماران و همچنین کارایی و اثربخشی باشد، استراتژی تأمین نیروی پرستاری خارج از سازمان مذکور منجر به افت شدید کارایی گردد. بنابراین استراتژی اتخاذ شده، بهره‌وری لازم را برای بیمارستان به ارمغان نیاورده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Outsourcing of Nursing Services in Kashani Hospital, Isfahan, Iran*

نویسندگان [English]

  • Masoud Ferdosi 1
  • Sayed Mohammad Ehsan Farahabadi 2
  • Maryam Mofid 3
  • Farzaneh Rejalian 4
  • Maryam Haghighat 5
  • Parnaz Naghdi 6

1 Assistant Professor, Health Services Management, Health Management and Economic Research Center, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Health Services Management, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Corresponding Author) Email: e.farahabadi@gmail.com

3 Health Services Management, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 MSc Student, Health Services Management, School of Management and Medical Information, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran

5 Business Administration, School of Management, Payame Nour University of Isfahan, Isfahan, Iran

6 Information Technology Management, School of Management, Payame Nour University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospitals are required to focus on core activities which are inevitable affair. The sensitivity
of the monitoring and supervision mechanism as well as preserving and enhancing the quality of
outsourced services prevent new problems in this area.
Methods: This was a descriptive and applied study which was done by case study (pretest-posttest)
method. Outsourcing nursing services of clinical wards (ENT and surgery) of Kashani Hospital was
studied. Data were extracted from the questionnaire (internal customer's satisfaction), semi-structured
interviews with officials and also survey of financial and administrative documents as well as records
related to the topic. The validity of thee questionnaire was approved using the standard form of the
satisfaction in Isfahan University of Medical Sciences, Iran and its reliability was based on calculating
Cronbach’s alpha.
Results: The findings indicated an increased number of graduate nurses per bed to fulfill the main goal of
outsourcing. However, achieving this goal was accompanied with increasing costs per bed and resulted in
increased total costs of the hospital after outsourcing. In addition, the intangible changes in internal
customer satisfaction with the performance of non-governmental sector have been achieved.
Conclusion: While outsourcing should bring about staff and patients' satisfaction and increase the
efficiency and effectiveness, outsourcing nursing workforce strategy led to severe loss of efficiency.
Therefore, the adopted strategy did not meet the productivity for the hospital

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Nursing Services
  • Hospitals
1. Motlagh M, Rahbar MR, Kabir MJ. Decentralization in Health system of Islamic Republic of Iran. J Shaheed
Sadoughi Univ Med Sci 2008: 16(3): 67-72. [In Persian].
2. Ferdosi M, Farahabadi SM, Rejalian F, Haghighat M. Evaluation of Medical Record Services Outsourcing of
Ayat o Allah Kashani Hospital. Health Inf Manage 2010; 7(4): 658-68. [In Persian].
3. Ebadifardazar F, Shijaei Tehrani H. Principle of management & planning of hospital. Iran. Tehran, Iran: Samat
Publication; 2008. [In Persian].                                                                                                                                                    4. Tourani S, Maleki M, Ghodousi-Moghadam S, Gohari MR. Efficiency and Effectiveness of the Firoozgar
Teaching Hospital's Pharmacy after Outsourcing, Tehran, Iran. J Health Adm 2009; 12(38): 59-70. [In Persian].
5. Tanhaie A. Outsourcing. Tadbir 2002; (124): 37-40. [In Persian].
6. Ferdosi M, Farahabadi E, Jandagheian M, Haghighat M, Naghdi P. Outsourcing Effectiveness of Admission
Units of imaging centers in Ayat o Allah Kashani Hospital to Non-Governmental Sector. Hospital 2011; 10(3):
45-54.v
7. Musakhani M, Nayebi A, Bakhshi J. Presented a proposed methodology for evaluating the performance of
suppliers in the outsourcing process. J Knowledge Management 2007; 20(77): 123-38. [In Persian].
8. Lussier RN. Management fundamentals: Concepts, applications, skill development. Cincinnati. OH: South
Western College; 2000.
9. Ashrafzade F. Decision Making Model for outsourcing. Journal of Management Studies, improvement and
transformation 2004; (46): 109-32. [In Persian].
10. Tabibi S, Kakhani M, Ehsani Chimeh E. An evaluation of the outsourcing strategy in supportive services in the
hospitals affiliated to the Ministry of Health and Medical Education. J Health Adm 2008; 10(30): 59-66.
[In Persian].
11.Roointan AR. Management improvement and use of resources with outsourcing to private sector in Aligoodarz
health care grid. Proceedings of the 1st Nationwide Conference of Resource Management in Hospitals; 2002 Jan
5-6; Tehran, Iran; 2002. p. 279. [In Persian].
12.Vaziri H, Arabi B. Tehran's electric's outsourcing and its economic effectiveness. Proceedings of the 7th
Conference of the quality of operation of the power industry; 2008 Sep 1-3; Tehran, Iran; 2008. [In Persian].
13. Jodati AR, Jabbari Byrami H, Bakhshian F. The impacts of headquarters, units minifying health system network
(an experience in Tabriz Metropolitan, Iran). J Health Adm 2006; 9(23): 51-8. [In Persian].
14.Moschuris SJ, Kondylis MN. Outsourcing in public hospitals: a Greek perspective. J Health Organ Manag 2006;
20(1): 4-14.
15.Barati Marnani A, Joudaki H. Comparative study in the field of the privatization with contract method to deliver
health services in selected countries & provide a suitable model for Iran. J Health Adm 2005; 8(20): 105-11.
[In Persian].
16. Jafari Sirizi M, Rashidian A, Abolhasani F, Mohammad K, Yazdani Sh, Parkerton P, et al. Qualitative assessment
of dimensions and degree of autonomy granting to university hospitals. Hakim 2008; 11(2): 59-71. [In Persian].
17. Preker AS, Harding A. Innovations in Health Service Delivery: The Corporatization of Public Hospitals.
Washington, DC: World Bank Publications; 2003.