نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

3 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

4 استادیار، آمار زیستی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات مدل‌سازی داده‌های سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

10.22122/him.v18i1.4422

چکیده

مقدمه: امروزه بازار گردشگری پزشکی به ‌عنوان یکی از صنایع درامدزا در دنیا مطرح‌ شده است. برخی عوامل در صنعت گردشگری، تأثیر مستقیم و مهمی بر رونق و گسترش آن دارند و این امر موجب می‌شود که برخی کشورها به قطب گردشگری پزشکی تبدیل شوند. پژوهش حاضر با هدف اولویت‌بندی عوامل مرتبط با جذب گردشگران پزشکی شهر یزد انجام‌ گرفت.
روش بررسی: در مرحله اول، به روش مرور نظام‌مند و با استفاده از کلید واژه‌های «گردشگری پزشکی، عوامل مؤثر و عوامل جذب» در پایگاه‌های Web of Science، SID (Scientific Information Database)، Google Scholar، Cochrane، ProQuest، ScienceDirect، Scopus، PubMed، IranDoc، Civilica، Medlib و Magiran، عوامل مرتبط با جذب گردشگران استخراج و در مرحله دوم با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP (Analytic Hierarchy Process) توسط جامعه تحقیق متشکل از گردشگران پزشکی و خبرگان این حوزه، اولویت‌بندی گردید.
یافته‌ها: « عوامل در دو حیطه کلی، 7 زیرحیطه و 27 گویه شناسایی شد که زیرحیطه «کیفیت خدمات درمانی» و گویه «کیفیت خدمات کادر درمان» از دید گردشگران پزشکی و خبرگان این حوزه از اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار بود.
نتیجه‌گیری: یکی از راه‌های افزایش جذب گردشگر و تأثیرگذاری بر گردشگران برای انتخاب ایران به ‌عنوان کشور مقصد، افزایش سطح کیفیت خدمات به ‌ویژه خدمات پزشکی همراه با کاهش هزینه‌ها و قابل ‌رقابت بودن آن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritization of Factors Related to Attracting Medical Tourists in Yazd City, Iran

نویسندگان [English]

 • Milad Shafii 1
 • Roholah Asqari 1
 • Mohammad Kazem Rahimi 2
 • Mohammad Ranjbar 3
 • Farzan Madadizadeh 4
 • Fatemeh Jafarian 5

1 Associate Professor, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

2 Assistant Professor, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

3 Associate Professor, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Public Health AND Health Management and Policy Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

4 Assistant Professor, Biostatistics, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health AND Health Data Modeling Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

5 MSc Student, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, the medical tourism market has been raised as one of the revenue industries in the world. In the tourism industry, factors have a direct and important impact on boom and expansion that causes some countries to become a medical tourism pole. This study aimed at prioritizing factors related to the absorption of medical tourists in Yazd City, Iran.
Methods: In the first step, using the keywords such as "medical tourism, effective factors and absorption factors", Web of Science, PubMed, Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, Scientific Information Database (SID), Magiran, Medlib, Civilica, and Irandoc were reviewed, and related factors with the absorption of tourists were extracted; and in the second stage, using the hierarchical analysis model, by the research community consisting medical tourists and experts in this area, these factors were prioritized.
Results: Factors were identified in the two themes, seven subthemes, and 27 items; among them, the subtheme of the quality of health services, and item of the quality of the treatment staff had the most importance and priority from the viewpoint of medical tourists and experts in this area.
Conclusion: One of the ways to increase tourists attracting and influencing tourists to choose Iran as a destination country, is to increase the quality of services, especially medical services, along with reducing costs, and making them competitive.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical Tourism
 • Hierarchical Analysis
 • Hospitals
 1. Rahimi Zarchi MK, Shafaghat T, Hatam N. Shiraz medical tourism industry: Development strategies. Management Strategies in Health System 2017; 2(2): 88-95. [In Persian].
 2. Boroumandzad Y, Zahmatkesh-Saredorahi M, Siadatan M, Ardian A. Identifying and ranking the factors affecting the development of health tourism. Health Inf Manage 2020; 17(5): 221-6. [In Persian].
 3. Jafari SMB, Jandaghi G, Rafiee S. Identifying and prioritizing the factors affecting the choice of medical tourism destination. Health Inf Manage 2018; 15(2): 83-9. [In Persian].
 4. Goodarzi M, Taghvaei M, Zangiabadi A. Investigation and evaluation of the impacting factors on the development of medical tourism in Shiraz Megalopolis. Tourism Management Studies 2014; 8(23): 1-25. [In Persian].
 5. Ghasemi Yalghouzaghaj A, Assadzadeh A, Imani Khoshkhoo MH, Jabbarzadeh Y. The impact of medical tourism motivational factors on behavioral intentions of tourists: The mediating role of perceptual factors and satisfaction. Journal of Tourism Planning and Development 2018; 7(24): 59-81. [In Persian].
 6. Bayat S, Hoseini Hasheminejad D, Bod M. Attracting factors identification of medical tourists in hospitals of Tehran City. Hospital 2017; 16(1): 35-53. [In Persian].
 7. Esmaeili A, Akbarshahi M, Kalhor R, Emami M, Toranj H, Siadahani S. Prioritization of effective factors in attracting health tourists with multi-criteria decision model approach: A case study of Qazvin. Proceedings of the 4th International Conference on Management, Economic and Social Sciences; 2020 March1; Hamedan, Iran. [In Persian].
 8. Shabaninejad H, Gorgi HA, niri A. Ranking the effective factors in attracting health tourists in Tehran: Application of multi-criteria decision-making model. J Biol Today's World 2016; 5(11): 203-8.
 9. Delgoshaei B, Ravaghi H, Abolhassani N. Importance performance analysis of medical tourism in Tehran province from medical tourists and medical services providers' perspective. Hospital 2012; 11(1): 63-72. [In Persian].
 10. Tavakoli N, Mohamadian Saravi M. Investigating and prioritizing the factors affecting the attraction of health tourism (letter to the editor). J Med Counc I.R. Iran 2016; 34(1): 69-76. [In Persian].
 11. Tajzadeh NA, Salimi M. Determinant Factors Attracting Tourists in Tehran's selected hospitals (Case study: Rhinoplasty). Iran J Surg 2019; 27(2): 56-72. [In Persian].
 12. Rahmani M. Relationship between cultural factors and attracting Iranian medical tourists [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Allameh Tabataba'i University, Faculty of Management and Accounting; 2010. [In Persian].
 13. Saeedinejad S, Hosseini L, Rezaei R, Sharifian R. Explain the effect of health information management on health tourist attraction in the south of the country and study the effective factors in tourist attraction. Proceedings of the 3rd International Conference on Management of Challenges and Solutions; 206 Jan 21; Shiraz, Iran. [In Persian].
 14. Kazemi Zahrani Z. Investigating the effective factors on attracting medical tourism in Iran [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: University of Isfahan; 2007. [In Persian].
 15. Nikraftar T, Hosseini E, Moghadam A. Identify factors affecting medical tourism attraction in Iran. J Health Adm2017; 20(67): 64-74. [In Persian].
 16. Saadatnia F, Mehregan MR. Determining and prioritizing factors affecting to increase customers attraction of medical tourism from the perspective of Arabic Countries (Case study: Iran-Mashhad Razavi Hospital). International Journal of Marketing Studies 2014; 6(3): 155-62.
 17. Noori F, Kargari M. Iran's medical tourism development model in cardiac surgery. Int J Travel Med Glob Health 2016; 4(2): 57-64.
 18. Khani S, Shafapey F. the identification and prioritization of effective factors in attracting health tourists to Kermanshah Province-West of Iran. Depiction of Health 2012; 3(3): 18-23. [In Persian].
 19. Khakbaz S, Ghavam A, Barzabad PA. Factors relating to health tourists attraction in governmental hospitals of Shiraz City 2017. Int Arch BioMed Clin Res 2018; 4(2): 104-6.
 20. Azimi R, Mahmoudi G, Esmaeili HA. Ranking factors affecting the attraction of foreign medical tourists in hospitals affiliated to Mashhad University of Medical sciences based on marketing mix model. Iran J Public Health 2018; 47(10): 1593-8.
 21. Tabibi SJ, Nasiripour AA, Ayubian A, Bagherian Mahmoodabadi H. The relation between information mechanisms and medical tourist attraction in hospitals of Tehran, Iran. Health Inf Manage 2012; 9(3): 416-23. [In Persian].
 22. Teimuri z. Review and present health tourism strategies; Case Study: Foreign Medical Tourism of Tabriz Metropolis [MSc Thesis]. Zanjan, Iran: University of Zanjan, Faculty of Humanities; 2015. [In Persian].
 23. Hoseinpour R, Riyahi L. Relationship between medical therapy tourism and the rate of tourism attraction in Ardabil Province. J Health 2018; 9(2): 159-71. [In Persian].
 24. Azadi F, Maleki MR, Azmal M. Performance of Tehran`s selected public and private hospitals in attracting medical tourists from foreign customers` points of view. Hospital 2013; 12(3): 47-53. [In Persian].
 25. Zhang J, Lee HY. The Word-of-Mouth Effects on the Chinese Customers' Choice Intention of Medical Tourism Destination. Journal of Distribution Science 2016; 14(7): 21-31.
 26. Taghizadeh-Yazdi M, Barazandeh H. Identifying and ranking health tourism development barriers in Iran Using Fuzzy VIKOR method. Asian Social Science 2016; 12(5): 54-63.
 27. Harandi A, Mirzayan Khamseh P. Explaining health tourism attraction model: Using classic grounded theory strategy. Urban Tourism 2017; 4(1): 87-98. [In Persian].
 28. Fouladi N, Habibzadeh SH, Barari S, Alimohammadi Asl H, Homayounfar N, Nemati A. Factors affecting medical trip from the perspective of Azerbaijani z, Iran 2016. Journal of Health and Care 2018; 20(3): 252-60. [In Persian].
 29. Asadi MM, Basoli M, Rasekhi Ma. Analytical investigation of Yazd health tourism infrastructure using cognitive mapping approach. Tourism Management Studies 2020; 15(50): 227-97. [In Persian].
 30. Akram HM, Mohamadhosein ZN, Reza GM, Sina F. The model of effective variables on medical tourism's motivation for choosing Iran. Journal of Business Management 2013; 12(3): 59. [In Persian].
 31. Maboodi MT, Hakimi H. determinant factors on medical tourism (Case study: Iran). Journal of Tourism Planning and Development 2016; 4(15): 80-106. [In Persian].
 32. Qalami S. Investigating strategies for improving Iran's position in the health services export market and attracting medical tourism [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Tarbiat Modares University; 2009. [In Persian].
 33. Hassanpour F, Eram T, Badali J. Investigation of strategies and barriers to attracting tourism and medical tourism: a case study of Mako and Chaldoran counties. Proceedings of the National Conference on New Approaches in Business Management; 2014 Nov 20; Tabriz, Iran. [In Persian].
 34. Subramaniam RK, Singhal A, Hopkinson P. Role of digital marketing to enhance medical tourism in hospitals of Dubai. Proceedings of 2nd International Conference on Tourism Research; 2019 Mar; 14-15; Porto, Portugal.
 35. Jabbari A, Vafaei Najar A, Nezamdoost F, Ebrahimipour H. Are Mashhad hospitals ready for medical tourists? International Journal of Health System and Disaster Management 2014; 2(3): 170-4.
 36. Shafaghat T, Jabbari A, Kavoosi Z, Ayoubian A, Rahimi Zarchi MK. The capabilities of Iranian hospitals in attracting medical tourists; based on joint commission international: A case study of Shiraz hospitals. International Journal of Travel Medicine and Global Health 2014; 2(1): 5-9.
 37. Zarei E, Ahmadi Kashkoli S, Khezeli MJ, Fazli Ouchhesar F, Azizi A, Shamsadini Lori A. Readiness of teaching hospitals to attract medical tourists based on organization-oriented standards of joint commission international (JCI): A case study. Journal of Health Based Research 2017; 3(3): 253-65. [In Persian].
 38. Sadr Momtaz N, Agha Rahimi Z. Medical tourism industry in Iran: Strategies for development. Health Inf Manage 2011; 7(Special Issue): 516-24. [In Persian].
 39. Berkowist EN. Essentials of health care marketing. 4th Burlington, MA: Jones and Bartlett Learning; 2016.
 40. Gray HH, Poland SC. Medical tourism: Crossing borders to access health care. Kennedy Inst Ethics J 2008; 18(2): 193-201.
 41. Agha Rahimi Z. Study of medical tourism industry in selected countries and presentation on suggestions for Iran [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences, School of Medicine; 2010. [In Persian].