وضعیت مدیریت خطر پیشگیرانه در بیمارستانهای منتخب شهر تهران

مسلم شریفی؛ محمد عرب؛ بهمن خسروی؛ روزبه هژبری

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 229-235

چکیده
  مقدمه: همه جنبه های مراقبت های سلامتی همراه با خطر است. مدیریت خطر مجموعه ای از فرایندهای مستمر و در حال توسعه ای است که در سراسر بیمارستان به کار گرفته می شوند. این مطالعه برنامه‌های مدیریت خطر در بیمارستانهای منتخب شهر تهران را از نگاه دو گروه عمده کارکنان بالینی این بیمارستانها یعنی پرستاران و پزشکان مورد ارزیابی قرار داده است.روش ...  بیشتر

برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده‌ای در استان تهران

ستار رضایی؛ علی اکبری ساری؛ محمد عرب؛ سامان قاسم‌پور

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: تصادفات جاده‌ای در ایران و جهان بسیار شایع است. هدف این مطالعه، برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده‌ای در استان تهران در سال 1388 بوده است. روش بررسی: یک مطالعه‌ی توصیفی مقطعی و گذشته‌نگر است. جامعه‌ی مورد مطالعه تمامی مصدومین و متوفیان تصادفات جاده‌ای در استان تهران در سال 1388 بود. برای برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده‌ای از رویکرد ...  بیشتر

نقش آموزش مدیران و شبکه‌ی تصمیم‌گیری در ارزیابی نظام جدید ارزشیابی کارکنان دولت در بیمارستان‌‌های شهر اصفهان

فیض‌ا‌له اکبری حقیقی؛ حجت زراعتی؛ سعید کریمی؛ محمد عرب؛ مرضیه اکبری موسی آبادی

دوره 8، شماره 5 ، آذر و دی 1390

چکیده
  مقدمه: ارزشیابی کننده، حد واسط بسیار مهمی بین سیستم ارزشیابی عملکرد و ارزشیابی شوندگان است و دیدگاه‌ها و رفتارهای ارزشیابان، تأثیر زیادی بر اجرای سیستم ارزشیابی، واکنش ارزشیابی شوندگان نسبت به ارزشیابی و عملکرد متعاقب آن‌ها خواهد داشت. از این‌رو بسیار ضروری است که ارزشیابی کنندگان راجع به ارزشیابی آموزش کافی دیده باشند. بنابراین ...  بیشتر

بررسی وضعیت موجود محرمانگی اطلاعات بیماران در بیمارستان‌های شهر تهران

محمد عرب؛ ابوالقاسم پوررضا؛ محمد رضا اشراقیان؛ رقیه خبیری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390

چکیده
  مقدمه: رویکرد بیمار محور و آینده‌نگر که بهداشت را بر درمان مقدم می‌داند، برای بهبود و ارتقای سطح خدمات و مراقبت‌ها نه تنها جریان آزاد اطلاعات بیماران را به رسمیت می‌شناسد، بلکه همزمان به مسأله حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات به عنوان یکی از خصوصیات سیستم بهداشت و درمان اهمیت می‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت موجود محرمانگی اطلاعات ...  بیشتر

آیا درجه‌ی ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با عملکرد آنها رابطه دارد؟

محمد عرب؛ ابوالقاسم پوررضا؛ حجت زراعتی؛ رامین روانگرد

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  مقدمه: بیمارستانها نیز نظیر سایر سازمانها نیازمند نظارت و ارزشیابی مستمر و دائمی هستند. با نگرش به وظایف اصلی این مراکز که آموزش، درمان، پژوهش و مشارکت در بهداشت جامعه است، این امر، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. بر این اساس هدف پژوهشگران نیز مقایسه درجه ی ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با عملکرد آنها ...  بیشتر