بررسی وضعیت موجود محرمانگی اطلاعات بیماران در بیمارستان‌های شهر تهران

محمد عرب؛ ابوالقاسم پوررضا؛ محمد رضا اشراقیان؛ رقیه خبیری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390

چکیده
  مقدمه: رویکرد بیمار محور و آینده‌نگر که بهداشت را بر درمان مقدم می‌داند، برای بهبود و ارتقای سطح خدمات و مراقبت‌ها نه تنها جریان آزاد اطلاعات بیماران را به رسمیت می‌شناسد، بلکه همزمان به مسأله حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات به عنوان یکی از خصوصیات سیستم بهداشت و درمان اهمیت می‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت موجود محرمانگی اطلاعات ...  بیشتر

رابطه ی سطح فن آوری اطلاعات با ابعاد سه گانه ی ساختار سازمانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

فیض اله اکبری؛ سید مصطفی حسینی؛ ابوالقاسم پوررضا؛ شهرام توفیقی؛ سمانه حیدری

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: در آیند‌ه‌ی نزدیک هیچ عاملی همانند فن‌آوری اطلاعات قادر به تغییر طرح سازمان‌ها نخواهد بود. پژ‌و‌هش حاضر گامی در جهت شناخت سطح فن‌آوری اطلاعات و چگونگی اثر آن بر ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) بیمارستان‌‎های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.روش بررسی: این پژوهش، یک مطالعه‌ی توصیفی‌-‌ تحلیلی است که ...  بیشتر

آیا درجه‌ی ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با عملکرد آنها رابطه دارد؟

محمد عرب؛ ابوالقاسم پوررضا؛ حجت زراعتی؛ رامین روانگرد

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  مقدمه: بیمارستانها نیز نظیر سایر سازمانها نیازمند نظارت و ارزشیابی مستمر و دائمی هستند. با نگرش به وظایف اصلی این مراکز که آموزش، درمان، پژوهش و مشارکت در بهداشت جامعه است، این امر، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. بر این اساس هدف پژوهشگران نیز مقایسه درجه ی ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با عملکرد آنها ...  بیشتر