ارزیابی درونی گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده‌ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرشته فرزیانپور؛ حسین درگاهی؛ ناهید عین الهی؛ سارا آقابابا

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: ارتقای‌ مستمر کیفیت‌ آموزش‌ عالی‌ هدف غایی ارزیابی‌ آموزشی‌ است‌. در این راستا ارزیابی درونی، قضاوت در مورد کیفیت و دستیابی به اهداف نظام آموزش را ممکن می‌سازد. بنابراین پژوهشگران بر آن شدند که به ارزیابی درونی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده‌ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بپردازند.روش بررسی: این مطالعه ...  بیشتر

مدیریت دانش در اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بر اساس الگوی تعالی بالدریج: 1386

محمدرضا ملکی؛ امیراشکان نصیری‌پور؛ سارا آقابابا

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1386

چکیده
  چکیده مقدمه: امروزه نظام‌های متفاوتی جهت سنجش عملکرد معرفی شده‌اند. یکی از معتبرترین آن‌ها در سطح جهانی الگوی بالدریج می‌باشد که چهارمین معیار آن سنجش، تحلیل و مدیریت دانش در مراکز بهداشتی و درمانی است. هدف این مطالعه ارزیابی مدیریت دانش در اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بر اساس الگوی تعالی بالدریج (Baldrige Model) بود. روش بررسی: ...  بیشتر