بررسی شباهت بین متون علمی و فنی در حوزه ایمپلنت‌های دندانی

فاطمه مکی‌زاده؛ محمد توکلی‌زاده راوری؛ نگار منصوری؛ فرامرز سهیلی

دوره 15، شماره 5 ، دی 1397، ، صفحه 214-219

https://doi.org/10.22122/him.v15i5.3534

چکیده
  مقدمه: ارتباط بین علم و فن‌آوری، ارتباطی متحول و متغیر می‌باشد و ممکن است از یک حوزه به حوزه دیگر و یا از یک زمان به زمان دیگر متفاوت باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی و تببین رابطه بین علم و فن‌آوری در حوزه ایمپلنت‌های دندانی بود.روش بررسی: این مطالعه به روش تحلیل محتوا و استفاده از رویکرد تحلیل هم‌رخدادی واژگانی انجام شد. برای ...  بیشتر

پیش‌بینی مفاهیم اساسی یک حوزه بر اساس شاخص‌های قدمت و فراوانی استفاده از اصطلاحات موضوعی: مورد مطالعه سرطان کولون

مجتبی مختاری شمسی؛ محمد توکلی‌زاده راوری؛ ابراهیم زال‌زاده؛ محمود باغبانیان

دوره 13، شماره 5 ، دی 1395، ، صفحه 354-359

چکیده
  مقدمه: پیش‌بینی موضوعات آینده، یکی از ضرورت‌های سیاست‌گذاری در حوزه علم است که‌ با متغیرهای گوناگونی صورت می‌گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی مفاهیم اساسی حوزه سرطان کولون، بر اساس شاخص‌های قدمت و فراوانی استفاده از اصطلاحات موضوعی انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی و از نظر هدف، تحقیقی کاربردی بود. ...  بیشتر

توزیع آماری رشد موضوعات علوم پزشکی در طول زمان: تحلیل همبستگی بین توسعه‌ی MeSH و رشد Medline

محمد توکلی زاده راوری

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1386

چکیده
  چکیده مقدمه: سرعنوان‌های موضوعی پزشکی (MeSH) با بیش از 000 23 سرعنوان، منعکس کننده‌ی موضوعات حوزه‌ی علوم پزشکی است. لذا در این پژوهش با همبستگی بین توسعه‌ی MeSH و افزایش رکوردهای Medline می‌توان چگونگی گسترش آماری موضوعات حوزه‌ی پزشکی را در طول زمان مورد سنجش قرار داد. روش بررسی: در یک پژوهش تحلیلی، حدود یک میلیون رکورد از موضوعات علوم پزشکی ...  بیشتر