فرصت‌ها و جایگاه‌های شغلی موجود و آینده برای دانش ‌آموختگان رشته فن‌آوری اطلاعات سلامت: مشکلات و الزامات

پیمان رضایی؛ لیلا قادری نانسا

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، ، صفحه 453-458

چکیده
  مقدمه: متخصصان فن‌آوری اطلاعات سلامت HIT (Health information technology) می‌توانند در هر جایگاه کاری که نیازمند دانش مرتبط با HIT باشد، مشغول به کار شوند. مطالعه حاضر فرصت‌های شغلی ممکن و موجود در جامعه را با توجه به توانایی‌های دانش آموختگان این رشته شناسایی کرد و راهکارهای مناسبی برای افزایش آن ارایه نمود.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی ...  بیشتر

مدیریت خطر در واحد مدارک پزشکی بیمارستان علوی تبریز با استفاده از تکنیک تحلیل حالات و اثرات خطا

شهلا شهبازی؛ عادل مظاهری؛ مریم کاشف؛ لیلا قادری نانسا

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، ، صفحه 465-471

چکیده
  مقدمه: یکی از پایه‌های اصلی مدیریت اثربخش خدمات مراقبت بهداشتی- درمانی، اطلاعات سلامت می‌باشد و به عنوان عامل اصلی حرکت و یکپارچگی نظام سلامت توصیف شده است. از آن‌جایی که بیشتر اطلاعات سلامت توسط بخش مدارک پزشکی فراهم می‌شود، به کارگیری مدیریت خطر برای حفظ این سرمایه‌های اطلاعاتی، یک ضرورت به شمار می‌رود. هدف از انجام این مطالعه، ...  بیشتر

همسوسازی سیستم‌های اطلاعات بهداشتی با اهداف سازمانی توسط مدیران ارشد اطلاعاتی

حمید مقدسی؛ لیلا قادری نانسا

دوره 13، شماره 5 ، دی 1395، ، صفحه 380-385

چکیده
  مقدمه: یک چالش عمده برای سازمان‌های بهداشتی، همسویی سیستم‌های اطلاعاتی با اهداف سازمان است. همسویی استراتژی‌های سیستم‌های اطلاعاتی با اهداف سازمانی، عامل مهمی در جهت موفقیت سازمان محسوب می‌شود. این مطالعه به نحوه همسوسازی سیستم‌های اطلاعات بهداشتی با اهداف سازمان توسط مدیران ارشد اطلاعاتی CIOs (Chief Information Officers) پرداخت.روش بررسی: ...  بیشتر

ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی درمانی تبریز

لیلا قادری نانسا؛ زکیه پیری؛ اسحق سلمانی؛ هادی قلی پور؛ رحیم شرقی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  مقدمه: امروزه توزیع گسترده‌ی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی در مؤسسات مراقبت بهداشتی- درمانی نیازمند ارزیابی حرفه‌ای است تا سودمندی عملی این کاربردها را ارزیابی کند. پرسنل پرستاری، به دلیل این‌که بزرگترین گروه پرسنلی در بیمارستان هستند، نقش مهمی در اتخاذ و ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستان بازی می‌کنند. هدف این پژوهش، ارزیابی ...  بیشتر