بررسی عوامل مرتبط با کارایی مخارج سلامت دولت در کشورهای منتخب

مرضیه عزیزی مبصر؛ رضا رضایتمند؛ فرزانه محمدی

دوره 17، شماره 5 ، دی 1399، ، صفحه 216-220

https://doi.org/10.22122/him.v17i5.4057

چکیده
  مقدمه: امروزه برآورد کارایی مخارج سلامت و شناسایی عوامل مرتبط با آن به دلیل افزایش این مخارج در جهان، از اهمیت زیادی برخوردار است و مورد توجه سیاست‌گذاران بخش سلامت می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر کارایی مخارج سلامت دولت انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود و با استفاده از داده‌های بانک جهانی طی ...  بیشتر

کارایی و بهره‌وری مخارج دولت در بخش سلامت ایران و کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا

مرضیه عزیزی مبصر؛ رضا رضایتمند؛ فرزانه محمدی

دوره 16، شماره 5 ، دی 1398، ، صفحه 222-228

https://doi.org/10.22122/him.v16i5.3991

چکیده
  مقدمه: با توجه به محدود بودن منابع مالی دولت‌ها در بخش سلامت، افزایش کارایی و بهره‌‌وری یک ضرورت محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری مخارج دولت در بخش سلامت در ایران و کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا High HDI (High Human Development Index) طی سال‌های 1995 تا 2014 انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود و به منظور تعیین ...  بیشتر

تاثیر نظام های پرداخت بر شاخص های عملکردی برنامه ی پزشک خانواده با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

فرخ مجاهد؛ رضا قلی وحیدی؛ محمد اصغری جعفر آبادی؛ کمال قلی پور؛ ناصر مهری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 88-98

چکیده
  مقدمه: سیاستگذاران از انواع مکانیسم های پرداخت به عنوان ابزاری برای تاثیر گذاری بر رفتار نیروی انسانی در نظام سلامت استفاده می کنند. یکی از مهمترین برنامه های بهداشتی برای رسیدن به اهداف سلامت برنامه ی پزشک خانواده می باشد. بنابرین شناسایی و اولویت بندی شاخص های عملکردی برنامه ی پزشک خانواده جهت بررسی میزان تاثیرگذاری مکانیسم های ...  بیشتر

اثر تکانه‌های نفتی بر مخارج سلامت در ایران

احمد اسدزاده؛ محمدرضا سلمانی بی شک؛ محمد پریشانی؛ بهزاد منصوری

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، ، صفحه 880-888

چکیده
  مقدمه: نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. بنابراین مطالعه اثر تغییرات درآمد نفتی بر سایر بخش‌های اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه به شناسایی اثرات پویای شوک‌های نفتی بر مخارج بخش سلامت دولت ایران، طی دوره1387– 1358خورشیدی پرداخته شده است. روش بررسی: در این تحقیق برای بررسی اثرات شوک‌های نفتی بر مخارج دولت ...  بیشتر

توسعه‌ی سلامت الکترونیک و کاهش مخارج سلامت خانوارها

مهدی یوسفی؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ سمیه فضائلی

دوره 10، شماره 6 ، بهمن 1392، ، صفحه 876-886

چکیده
  مقدمه: نفوذ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌ی سلامت و توانمندی‌های چشم‌گیر آن، در کنار امکان افزایش کارایی ارایه‌ی خدمات و کاهش هزینه‌ها، موجب توجه روزافزون به این فن‌آوری‌ها برای مقاصد مختلف شده است. بر این اساس تعیین تأثیر توسعه‌ی سلامت الکترونیک بر کاهش مخارج سلامت خانوارها هدفی است که مقاله‌ی فعلی به آن پرداخته است. ...  بیشتر

رابطه مخارج سلامت و رشد اقتصادی در استان های ایران

مصطفی عمادزاده؛ مرتضی سامتی؛ داود صافی دستجردی

دوره 8، 7(ویژه نامه اقتصاد سلامت) ، بهمن و اسفند 1390، ، صفحه 918-928

چکیده
  مقدمه: رشد اقتصادی همواره به عنوان یکی از آرمان‌های اساسی دولت‌ها و شاخصی برای ارزیابی عملکرد آن‌ها مطرح بوده است. دستیابی به رشد اقتصادی، بیش از هر چیز در گرو شناخت صحیح مسیرهای بالقوه و عوامل تأثیرگذار بر آن است. یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سلامت جوامع و نیروی کار است که در کنار آموزش، دو محور اصلی سرمایه‌ی انسانی را شکل ...  بیشتر